Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

Dlaczego nasza szkoła ???

Niby zwykła szkoła,

lecz nie do końca...

Niezwykłe miejsce,

niezwykli ludzie,

specjalny program pobytu

sprawią,iż spotkacie się

z przygodą życia. 

Sprawdźcie nas już dziś ! 

 

S T A T U T
Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju
 stan na dzień 30 XI 2017 r

 

                                               Rozdział 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                        §1

 Zespół oraz wchodzące w jego skład jednostki są zorganizowane i działają na zasadach określonych

1)ustawą z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty, zwanej dalej „Ustawą o systemie oświaty”, wraz z aktami wykonawczymi, ustawa: Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r; , zwaną dalej: „ustawa – Prawo oświatowe”;

2)ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela wraz z aktami wykonawczymi.

 

                                                Rozdział 2

                                        § 2

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZESPOLE 

1. Nazwa jednostki: Zespół Szkół Specjalnych.

2. Zespół zorganizowany jest w Uzdrowisku Rymanów S. A.

3. Siedziba Zespołu: Rymanów Zdrój, ulica Leśna 4.

4.W skład Zespołu wchodzą:

a) Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej z oddziałem przedszkolnym i oddziałami gimnazjalnymi

b) Liceum Ogólnokształcące.

5. Integralną częścią szkół wymienionych w ust.4 jest specjalny Zespół pozalekcyjny zajęć wychowawczych.

6. Wchodzące w skład Zespołu jednostki prowadzą działalność na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przebywających czasowo w szpitalach uzdrowiskowych, funkcjonujących w ramach „Uzdrowiska Rymanów” – Spółka Akcyjna.

7. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi:

 1. Obowiązkowe wychowanie przedszkolne 1 rok
 2. szkoła podstawowa specjalna 8 lat,
 3. Liceum Ogólnokształcące Specjalne 3 lata

 

8. Nazwa Zespołu jest używana w pełnym brzmieniu z zastrzeżeniem.  

9. W nazwie Zespołu umieszczonej na tablicach urzędowych opuszcza się określenie „specjalne”.

10. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

11. Organem prowadzącym Zespołu Szkół Specjalnych jest Samorząd Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4

12. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół Specjalnych jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie

13. Na zasadach określonych w Ustawie w Zespole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.

14. Zasady funkcjonowania w Zespole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.,

15. Zespół realizuje sprawy z zakresu obrony, ochrony i zdrowia, kształcenia, wychowania, opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej oraz rewalidacyjnej i zasad bezpieczeństwa.

 16.Zespół realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,ochrony ludności i obrony cywilnej.

Rozdział 3

                                                    § 3

CELE I ZADANIA ZESPOŁU

 1. Misja:
  • Priorytetowym celem Zespołu jest pomoc choremu dziecku w przezwyciężaniu trudności spowodowanych przewlekłą chorobą, zaburzoną sprawnością psychofizyczną oraz skutkami rozłąki ze środowiskiem rodzinnym.
  • Zespół jest szkołą dbającą o bezpieczeństwo, przyjaźń, partnerstwo i wzajemny szacunek uczniów, nauczycieli, innych pracowników i rodziców.
  • Uczeń ma zapewnioną fachową pomoc, wyposażony zostaje w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej
  • Nauczyciele i wychowawcy rozwijają u uczniów pozytywne myślenie oraz ich zdolności i umiejętności. Stwarzają warunki do poszukiwania wartości moralnych, zaangażowania w naukę, Chronią rozwijającą się osobowość dziecka przed negatywnym wpływem przewlekłej choroby.
 2. Zespół realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i rewalidacyjnej.
 3. Nauczyciele klas i wychowawcy grup współdziałają ze sobą w sprawach wychowywania i kształcenia dzieci.
 4. W zakresie i na zasadach określonych w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego Zespół realizuje:
 • Kształcenie w zakresie rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego
 • kształcenie na pierwszym etapie edukacyjnym - edukacja wczesnoszkolna, obejmująceoddziały I-III szkoły podstawowej specjalnej,
 • kształcenie na drugim etapie edukacyjnym, obejmującym oddziały IV-VIII szkoły podstawowej specjalnej, wraz z oddziałami gimnazjalnymi do 2019 r
 • kształcenie w trzecim etapie edukacyjnym obejmuje Liceum Ogólnokształcące Specjalne

        5.W zakresie działalności dydaktycznej Zespół realizuje szkolny zestaw  programów nauczania, a poprzez to w szczególności:

 • umożliwia realizację obowiązku szkolnego,
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wyboru dalszego kierunku kształcenia,
 • umożliwia uczniom przygotowanie do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym im zakresie za pomocą specjalnych metod,
 • czuwa nad bezpieczeństwem w czasie zajęć,
 • umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych,
 • umożliwia indywidualizację nauczania i wychowania w stosunku do dziecka,
 • zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania.
 • organizuje pracę dydaktyczno – wychowawczą w oparciu o znajomość dziecka, jego możliwości wysiłkowych i aktualnego stanu zdrowia,
 • zapewnia współpracę z rodzicami i opiekunami ukierunkowaną na powrót dziecka do środowiska macierzystego.
 • zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje  działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności poprzez aktualizację odpow1iedniego  oprogramowania zabezpieczającego.
 • zapewnienia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny, etyczno-moralny, emocjonalny i fizyczny, zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,

 

 1. Specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze organizowane w ramach specjalnego Zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych obejmują:
 • zajęcia wychowawcze oddziałujące terapeutycznie na psychikę dziecka,
 • spacery, gry i zabawy na wolnym powietrzu usprawniające fizycznie,
 • odrabianie lekcji,
 1. Specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze służą w szczególności:
 • zaspokajaniu i kompensacji potrzeb psychicznych dziecka,
 • prawidłowej adaptacji w sanatorium i grupie rówieśniczej,
 • przezwyciężaniu trudności związanych z chorobą, zaburzoną sprawnością psychofizyczną oraz rozłąką ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym,
 • stworzeniu warunków do prawidłowego przebiegu procesu leczenia i rehabilitacji, wychowania i samowychowania oraz aktywnego współudziału w życiu społeczności dziecięcej,
 • indywidualizacji oddziaływań wychowawczych, kształtowaniu poczucia własnej wartości, stwarzaniu okazji do sukcesu i radości z pogodnego dzieciństwa.

                                                      § 4

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w Zespole programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
 2. Dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela, dyrektora zakładu lub upoważnionego przez niego lekarza, ze względu na stan zdrowia ucznia, może zezwolić na:
 • odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • zmniejszenie liczby godzin zajęć edukacyjnych.

 

                                                   § 4 a

 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania ma na celu:
 • wspieranie uczniów we wszechstronnym i samodzielnym rozwoju intelektualnym i emocjonalnym;
 • diagnozowanie aktywności, postaw i osiągnięć oraz potrzeb edukacyjnych uczniów;
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju w ramach rewalidacji dziecka przewlekle chorego;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • upowszechnianie osiągnięć uczniów;
 • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o

postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej i rewalidacyjnej;
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych zawartych w planach wynikowych;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ocenianie bieżące i ustalanie turnusowej oceny z zachowania według przyjętych wcześniej form i skali;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
  1. Ze względu na specyfikę szkoły sanatoryjnej nie włącza się do oceniania wewnątrzszkolnego zadań związanych z przeprowadzaniem egzaminów klasyfikacyjnych oraz ustalania semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

                                                        § 4 b

 1. Nauczyciele oceniają na bieżąco osiągnięcia edukacyjne uczniów z poszczególnych przedmiotów według kryteriów zawartych w przedmiotowym systemie oceniania.
 2. Przedmiotowy system oceniania opracowuje nauczyciel danego przedmiotu.
 3. W ocenianiu obowiązuje:
 • ocena cyfrowa w klasach I - III szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 3;
 • ocena cyfrowa w klasach IV - VIII szkoły podstawowej;
 • ocena cyfrowa w klasach dotychczasowego gimnazjum
 • ocena cyfrowa w klasach I- III Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego

 

                                                          § 4 c

 1. W klasach I - III obowiązuje ocena cyfrowa, która obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie:
 • sprawności językowej (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie),
 • umiejętności matematycznych( dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, rozwiązywanie zadań z treścią, wiadomości praktyczne, podstawowe wiadomości geometryczne)
 • umiejętności społecznych
 • umiejętności przyrodniczych,
 • umiejętności artystycznych ( muzycznych, plastycznych, technicznych)
  1. Bieżące postępy uczniów w klasach I – III mierzy się za pomocą oceny cyfrowej od 1 –  Opis ocen przedstawia tabela nr 1

 

Tabela nr 1. Opis ocen w klasach I – III szkoły podstawowej

 

Ocena

Opis

6 - celująca

Brawo, robisz bardzo duże postępy, osiągasz doskonałe wyniki, pracujesz samodzielnie

5 - bardzo dobra

Osiągasz bardzo dobre wyniki w nauce

4 - dobra

Pracujesz i osiągasz dobre wyniki w nauce. Zastanów się, czy nie   można lepiej

3 - dostateczna

Osiągasz wyniki zadowalające. Musisz aktywniej pracować.

2 - dopuszczająca

Niestety osiągasz wyniki słabe, niewystarczające. Pracuj więcej i systematycznie.

1 - niedostateczna

Osiągasz wyniki poniżej wymagań. Dołóż wszelkich starań, aby było lepiej.

 

 

 1. W klasach IV – VIIIszkoły podstawowej i w klasach Liceum obowiązuje następująca skala ocen:
 • stopień celujący – 6;
 • stopień bardzo dobry – 5;
 • stopień dobry – 4;
 • stopień dostateczny – 3;
 • stopień dopuszczający – 2;
 • stopień niedostateczny – 1,

 

 1. Opis ogólnych osiągnięć ucznia niezbędnych do otrzymania oceny, której mowa w ust. 3 pkt 1- 6 przedstawia tabela 2.

 

Tabela 2. Opis ogólnych osiągnięć ucznia niezbędnych do otrzymania poszczególnej oceny

 

OPIS OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

OCENA

Uczeń opanował i stosuje wiadomości oraz umiejętności zawarte w podstawie programowej

celująca

Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych.

 

bardzo dobra

Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych

 

dobra

Uczeń rozumie wiadomości podstawowe i posiada podstawowe umiejętności

 

dostateczna

Uczeń posiada umiejętności i wiadomości typowe – konieczne

 

dopuszczająca

Uczeń nie posiada wiadomości i umiejętności koniecznych

niedostateczna

 

 1. Dopuszcza się w skali ocen bieżących stosowanie znaków plus (+) i minus (-).
 2. Bieżące oceny osiągnięć edukacyjnych zapisywane są w dzienniku lekcyjnym

                                                              § 4 d

 

 1. Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów określają przedmiotowe systemy oceniania, uwzględniające wymagania programowe oraz specyfikę danego przedmiotu.
 2. Ocenie bieżącej podlegają następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

1.pisemne:

a) krótki sprawdzian osiągnięć z najwyżej trzech ostatnich lekcji – kartkówka - trwający 10-15 minut,

b) długi sprawdzian osiągnięć z działu programu, trwający do 45 minut

2.ustne, sprawdzające osiągnięcia z najwyżej trzech ostatnich lekcji

3.praktyczne sprawdzające umiejętności takich jak: obserwacja, korzystanie z materiałów źródłowych, posługiwanie się mapą, posługiwanie się przyrządami itd.

 

3.Przy ocenianiu poszczególnych osiągnięć z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

4.Dokonując oceny wiadomości i umiejętności uczniów nauczyciel powinien wziąć pod uwagę zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej przywiezione przez ucznia oraz wydolność wysiłkową każdego z nich

                                                       § 4 e

1. Kryteria przyznawania ocen za osiągnięcia edukacyjne z poszczególnych przedmiotów, wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania oraz metody sprawdzania osiągnięć są podawane do wiadomości uczniów na początku każdego turnusu.

2. Dla ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) ocena jest jawna i umotywowana.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel dodatkowo uzasadnia ustaloną ocenę.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

5. Informacja o bieżących ocenach uczniów przekazywana jest rodzicom (prawnym opiekunom) w następujący sposób:

 • wpisy do dzienniczków i zeszytów przedmiotowych,
 • udostępnienie prac pisemnych ucznia do wglądu,
 • udzielanie informacji telefonicznej lub listownej w wyjątkowych sytuacjach lub na życzenie.

6. Informacja o osiągnięciach szkolnych przekazywana jest do szkół macierzystych w następującej formie:

  1)karty osiągnięć szkolnych ucznia w klasach I - III szkoły podstawowej

 2)zaświadczenia z ocenami cząstkowymi w klasach IV - VIII szkoły podstawowej, w oddziałach gimnazjalnych i Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym w klasach I - IV.

 •                                        § 4 f
 1. Nauczyciel ma obowiązek poinformowania uczniów o długim sprawdzianie pisemnym wraz z zakresem treści programowej, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem tego sprawdzianu.
 2. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom najwyżej trzy długie sprawdziany pisemne przekraczające zakres treści programowej trzech ostatnich lekcji.
 3. W ciągu dnia dopuszcza się przeprowadzenie tylko jednego długiego sprawdzianu pisemnego.
 4. Ustalenia zawarte w pkt. 3. nie dotyczą sprawdzianów powtórzeniowych przełożonych na prośbę uczniów lub w uzgodnieniu z nimi.
 5. Uczeń ma prawo być zwolniony z jakiejkolwiek formy sprawdzania osiągnięć
  w następny dzień po nieobecności trwającej co najmniej trzy dni.
 6. Nauczyciel odnotowuje brak zadania znakiem „bz.”. Trzy znaki „bz.” są równoważne z oceną niedostateczną.
 7. Krótkie odpowiedzi ustne (aktywność w czasie lekcji) nauczyciel znaczy znakiem plus (+) w dzienniku. Trzy znaki „+”są równoważne z oceną bardzo dobrą.
 8. Nauczyciel motywuje uczniów do pracy poprzez:
 • pochwałę bezpośrednio udzieloną uczniowi;
 • pochwałę wychowawcy klasy udzieloną wobec całego zespołu klasowego;
 • pochwałę wobec rodziców (opiekunów);
 • list gratulacyjny lub dyplom.
 1. Nauczyciel ma obowiązek ocenić sprawdziany pisemne w ciągu 7 dni, licząc od następnego dnia po ich napisaniu przez uczniów.
 2. Ocenione sprawdziany uczeń otrzymuje do wglądu, następnie oddaje je nauczycielowi.

                                                            § 4 g

 1. W przypadku nieobecności w szkole uczeń zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia osiągnięć programowych na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu.
 2. Jeżeli uczeń z powodu nieobecności lub innych przyczyn losowych nie miał możliwości zdobycia ocen za swoje osiągnięcia, nauczyciel przedmiotu wyznacza uczniowi zadania obowiązkowe i określa termin ich zaliczenia.
 3. Uczeń, który został zobowiązany do zaliczenia zadań i bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpił do ich zaliczenia otrzymuje automatycznie oceną niedostateczną.
 4. Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub defekty rozwojowe, uniemożliwiające sprostaniu podstawowym wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

                                                               § 4 h

 

 1. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:

1)Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

 1. punktualne przychodzenie na zajęcia także po zabiegach leczniczych,
 2. usprawiedliwianie nieobecności na lekcjach z powodu specjalistycznych badań., niedyspozycji, choroby, przebywania na przepustce itd.,
 3. aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, systematyczne, przygotowywanie się do nich,
 4. pilność, dokładność, sumienność w nauce,
 5. wykorzystywanie czasu na uzupełnianie luk w wiadomościach spowodowanych stanem zdrowia oraz długotrwałym przebywaniem na leczeniu poza środowiskiem rodzinnym,
 6. pracę nad własnym rozwojem intelektualnym, moralnym i społecznym,
 7. rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień,
 8. odpowiedzialność za własne postępowanie i zachowanie zespołu klasowego czy grupy wychowawczej,
 9. godzenie nauki z obowiązkami i zajęciami pozalekcyjnymi,
 10. wywiązywanie się z obowiązków szkolnych (dyżur w klasie, czytanie lektur, pomoc kolegom w nauce, odrabianie zadań i inne),
 11. pełnienie funkcji w klasie, grupie wychowawczej,
 12. udział w konkursach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych,
 13. współudział w organizowaniu imprez szkolnych i ogólnosanatoryjnych,
 14. redagowanie gazetek szkolnych,
 15. pełnienie dyżurów klasowych, w grupie wychowawczej
 16. nieużywanie telefonów komórkowych podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych, ewentualnie za zgoda nauczyciela lub wychowawcy.

2)Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

 1. dbałość o sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne, wyposażenie świetlic, sypialń, pomieszczeń zabiegowych, otoczenie Szpitala Uzdrowiskowego,
 2. praca na rzecz klasy, grupy, szkoły, Szpitala Uzdrowiskowego,
 3. szanowanie rzeczy własnych, należących do innych osób oraz będących własnością Zespołu Szkół Specjalnych lub Szpitala Uzdrowiskowego.

3)Dbałość o honor i tradycje szkoły;

 1. godne reprezentowanie klasy, szkoły, grupy wychowawczej, Szpitala Uzdrowiskowego na zewnątrz;
 2. szanowanie tradycji, symboli, dorobku szkoły oraz pomnażanie go.

4)Dbałość o piękno mowy ojczystej, kultura słowa, unikanie arogancji, wulgaryzmów.

5)Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

 1. przestrzeganie zasad higieny, przepisów BHP oraz zaleceń lekarskich,
 2. dbałość o własne zdrowie, przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom,
 3. przeciwstawianie się agresji słownej i fizycznej (udział w bójkach, kłótniach itd. )
 4. dbanie o odpowiedni i estetyczny strój,noszenie obuwia zastępczego.

6)Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:

 1. stosowanie form grzecznościowych,
 2. kulturalne zachowanie się w szkole, poza szkołą, na zajęciach pozalekcyjnych, podczas zabiegów, badań lekarskich, w kontaktach z młodszymi i starszymi kolegami,
 3. uczciwość, prawdomówność, przeciwstawianie się kłamstwu, oszustwom i kradzieży.

7)Okazywanie szacunku innym osobom:

 1. szanowanie własnej i cudzej pracy,
 2. okazywanie szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Służby Zdrowia, personelowi pomocniczemu, koleżankom i kolegom, rodzinie,
 3. pomoc osobom niepełnosprawnym, słabszym, chorym.

                                                       § 4 i

 

 1. W klasach I - III, w klasach IV – VIII oraz w klasach dotychczasowego gimnazjum Szkoły Podstawowej obowiązuje następująca skała ocen:
 • ocena wzorowa;
 • ocena bardzo dobra;
 • ocena dobra;
 • ocena poprawna;
 • ocena nieodpowiednia;
 • ocena naganna.
 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń który:
  • stara się osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,
  • przykładnie, systematycznie i punktualnie uczęszcza na lekcje,
  • aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
  • troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,
  • nie ulega nałogom,
  • dba o kulturę słowa,
  • dba o zdrowie własne i innych,
  • przestrzega higieny osobistej,
  • nosi zmienne obuwie,
  • z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły,
  • właściwie odnosi się do kolegów,
  • jest tolerancyjny,
  • szanuje godność osobistą ludzi,
  • frekwencja bez zastrzeżeń, nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
  • reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach poza szkołą itp.
  • jest organizatorem imprez organizowanych przez szkołę, klasę oraz bierze udział w samopomocy koleżeńskiej,
  • opiekuje się młodszymi,
  • posiada pochwały i uzyskuje dyplomy z różnych imprez.
 2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
  • osiąga bardzo dobre wyniki w szkole na miarę swoich możliwości,
  • aktywnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych,
  • systematycznie przygotowuje się do nich,
  • godzi naukę z obowiązkami i zajęciami pozaszkolnymi,
  • cechuje go wysoka kultura osobistą,
  • szanuje własną i cudzą pracę,
  • szanuje rzeczy własne i należące do innych osób,
  • bierze udział w imprezach szkolnych, w samopomocy i redagowaniu gazetek,
  • nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
  • reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach na terenie szkoły,
  • jest pilny, dokładny, sumienny w nauce,
  • wykorzystuje czas na uzupełnienie luk w wiadomościach spowodowanych stanem zdrowia oraz długotrwałym przebywaniu na leczeniu,
  • okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły i służby zdrowia, koleżankom i kolegom.
 3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
  • osiąga dobre wyniki w szkole, na miarę swoich możliwości;
  • systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne oraz aktywnie w nich uczestniczy,
  • jest sumienny, wytrwały i samodzielny w nauce,
  • aktywnie uczestniczy w życiu szkoły,
  • rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
  • troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.
  • dopuszcza się do spóźnień i nieobecności usprawiedliwionych
  • bierze udział w imprezach organizowanych przez szkołę, klasę oraz w samopomocy koleżeńskiej.
  • prezentuje godny sposób bycia i kulturę słowa,
  • wykazuje się uczciwością, reaguje na zło,
  • dba o zdrowie własne i innych,
  • przestrzega higieny osobistej,
  • nosi zmienne obuwie,
  • nie ulega nałogom,
  • właściwie zachowuje się w stosunku do kolegów i pracowników szkoły,
  • jest tolerancyjny,
  • szanuje godność osobistą ludzi,
  • potrafi przyznać się do błędu i naprawić wyrządzone szkody,
  • dba o bezpieczeństwo swoje i innych.
 4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń który:
 • przeważnie spełnia wymagania obowiązków szkolnych - osiąga pozytywne wyniki w nauce,
 • może mieć oceny niedostateczne, ale wynikające z trudności w opanowaniu materiału,
 • systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,
 • w miarę aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
 • troszczy się o mienie szkoły i jej wygląd,
 • frekwencja - w miarę poprawna, dopuszcza się do 3 godzin nieusprawiedliwionych oraz do 5 spóźnień w turnusie,
 • bierze udział w imprezach organizowanych przez szkołę i klasę,
 • prezentuje poprawny sposób bycia i kulturę słowa (czasami mogą mu się zdarzyć wpadki),
 • stara się wykazywać uczciwością i reagować na zło,
 • dba o zdrowie własne i innych,
 • nie ulega nałogom,
 • stara się przestrzegać higieny osobistej,
 • stara się właściwie zachowywać w stosunku do swoich kolegów i wszystkich pracowników szkoły,
 • stara się być tolerancyjny i szanować godność osobistą ludzi,
 • dopuszcza się 3 uwagi w zeszycie uwag.

 

 1. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
  • uchybia wymaganiom obowiązków szkolnych,
  • mało systematycznie i niepunktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,
  • wagaruje,
  • jest mało sumienny w nauce,
  • biernie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
  • nie rozwija swoich zainteresowań i uzdolnień ,
  • nie troszczy się o mienie szkoły,
  • ma więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych w turnusie i liczne spóźnienia,
  • nie bierze udziału w imprezach organizowanych przez szkołę i klasę,
  • jego kultura osobista budzi wiele zastrzeżeń,
  • popada w konflikty z nauczycielami, kolegami oraz innymi pracownikami szkoły,
  • nie dba o kulturę osobistą ani o higienę,
  • nie przestrzega zmiany obuwia,
  • ulega nałogom,
  • nie dba o zdrowie własne i innych.
  • ma ponad 5 uwag w zeszycie uwag oraz innych dokumentach szkolnych.

 

 1. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
  • uchybia wymaganiom obowiązków szkolnych,
  • dokonuje kradzieży, drastycznie narusza godność osobistą innej osoby,
  • stwarza zagrożenie dla siebie lub innych członków społeczności szkolno - wychowawczej,
  • pali papierosy, pije alkohol,
  • ucieka z lekcji, demoralizuje młodszych kolegów,
  • niszczy mienie Szkoły lub Szpitala Uzdrowiskowego,
  • arogancko się zachowuje, używa wulgaryzmów,
  • nie wykonuje poleceń kadry dydaktycznej i medycznej,
  • ma oceny niedostateczne wynikające z lekceważącego stosunku do nauki,
  • notorycznie opuszcza zajęcia szkolne, wychowawcze,
  • posiada bardzo liczne uwagi negatywne w zeszycie uwag,
  • otrzymał karę za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły
 2. Wychowawca klasy informuje uczniów o kryteriach i zasadach oceniania bezpośrednio po przyjeździe do Szpitala Uzdrowiskowego.
 3. Wychowawcy klas pod koniec turnusu wystawiają oceny z zachowania w porozumieniu z wychowawcami grup.

                                                             § 4 j

 1. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych.
 2. Ustalając ocenę z zachowania ucznia wychowawca klasy bierze pod uwagę:
  1. opinie innych nauczycieli,
  2. opinie Służby Zdrowia,
  3. opinie klasy na temat ocenianego ucznia,
  4. samoocenę ucznia.

                                                           § 4 k

ZASADY OCENIANIA Z RELIGII

 1. Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem duszpasterskim, czyli ideałem życia chrześcijańskiego.
 2. Elementy wchodzące w zakres oceny z religii to:
  • prezentowana wiedza,
  • umiejętność zastosowania podanych wiadomości w życiu,
  • zainteresowanie przedmiotem,
  • stosunek do przedmiotu,
  • pilność i systematyczność,
  • postawa
 3. Ocenie podlegają:
 • odpowiedzi ustne,
 • wypowiedzi pisemne – sprawdziany,
 • aktywność w katechezie,
 • zaangażowanie w przygotowanie oprawy liturgicznej,
 • prace plastyczne o treści religijnej,
 • postawa uwzględniająca wartości chrześcijańskie,
 • systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu.
 1. Zasady oceniania na lekcjach religii to:
  • obiektywność - zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania,
  • jawność - podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia,
  • instruktywność - wskazanie na występujące braki,
  • mobilizacja do dalszej pracy.
 2. Przy stawianiu ocen z religii uwzględnia się 6- stopniową skalę ocen w szkole podstawowej i gimnazjum.
 3. Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:
 • nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy, dodatkowa wiedza pochodzi z różnych źródeł,
 • posiadaną wiedzę religijną łączy z postawą chrześcijańską,
 • wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej.
 1. Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
  • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy,
  • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
  • chętnie i regularnie uczestniczy w katechezie,
  • chętnie uczestniczy w życiu parafii (liturgia itp.),
  • zachowuje szacunek dla „świętych” przedmiotów, miejsc i znaków religijnych,
  • przejawia postawę apostolską, wyrażając na zewnątrz swoją wiarę.
 2. Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:
  • opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy religijnej,
  • dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości,
  • wykazuje postawę nie budzącą zastrzeżeń,
  • uzyskuje stałe dobre postępy podczas prowadzonych zajęć,
  • nie zaniedbuje uczestnictwa w katechezie do której stara się być przygotowany,
  • wykonuje zadania, które nie budzą zastrzeżeń np.: starannie prowadzone zeszyty.
 3. Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:
  • opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy,
  • dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego wiadomościach są luki,
  • nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem,
  • nieregularnie uczęszcza na katechezę,
  • wykonuje zadania budzące zastrzeżenia np.: niestaranne prowadzenie zeszytu.
 4. Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 • posiada niewystarczającą wiedzy religijnej,
 • proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety,
 • niechętnie bierze udział w katechezie,
 • ma lekceważący stosunek do przedmiotu.
 1. Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • ma poważne braki z zakresu podstawowej wiedzy religijnej,
 • wykazuje postawę sprzeczną z zasadami chrześcijańskimi.

                                                       § 5

 

 1. Zespół wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
 2. W zakresie działalności wychowawczej Zespół w szczególności:
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w Ustawie i przepisów do niej wykonawczych,
 • wskazuje alternatywy dla zagrożeń społecznych młodego człowieka,
 • upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,
 • kształtuje postawy patriotyczne,
 • sprzyja zachowaniom proekologicznym,
 • umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 • szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,
 • wdraża do dyscypliny i punktualności.
 1. Zespół realizuje program wychowawczo - profilaktyczny.
 2. Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły, o którym mowa w ust. 3, uchwala rada pedagogiczna.
 3. Program wychowawczo - profilaktycznyZespołu Szkół Specjalnych stanowi odrębny dokument.

                                                                § 6

 

 1. Zespół sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych przez Zespól możliwości.
 2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:
 • ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,
 • sprawowaniu terapii indywidualnej nad uczniami wymagającymi specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych.

                                                                  §7

 

 1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole sprawują:
 • podczas zajęć - nauczyciele prowadzący te zajęcia,
 • podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury.
 1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Zespołu, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Zespół, sprawują wyznaczeni nauczyciele.
 3. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Zespół określają odrębne przepisy.

                                                               § 7 a

 

 1. Niedopuszczalne jest pozostawienie uczniów bez nadzoru upoważnionej do tego osoby w trakcie zajęć i na przerwach.
 2. W przypadku,gdy pracownik Zespołu:
  1. stwierdzi, że uczeń sprawia duże problemy wychowawcze;
  2. stwierdzi, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji;
  3. podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków;
  4. znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk;
  5. podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk;
  6. stwierdzi lub jest świadkiem popełnienia czynu karalnego przez ucznia,
  7. znalazł na terenie szkoły broń, materiały wybuchowe, inne niebezpieczne substancje lub przedmioty,

winien podjąć działania, których opis jest zawarty w dokumencie „Procedury postępowania nauczycieli i wychowawców w Zespole Szkół Specjalnych  w Rymanowie Zdroju w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją oraz narkomanią, alkoholizmem i prostytucją”, który stanowi odrębny dokument.

 

 1. Wszelkie działania podejmowane w ramach „Procedur postępowania nauczycieli i wychowawców w Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją oraz narkomanią, alkoholizmem i prostytucją” winny być udokumentowane.

                                                           § 8

 

 1. Każdą klasę powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne. Nauczyciel ten jest wychowawcą klasy.
 2. Każdą grupę wychowawczą powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednemu z wychowawców prowadzącemu zajęcia w ramach specjalnego Zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych. Wychowawca ten jest wychowawcą grupy.
 3. Decyzję w powierzeniu obowiązków wychowawcy, o której mowa w ust 1 i 2 podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 4. Zadania wychowawców określają dalsze postanowienia Statutu.  

 

                                    Rozdział 4

 

Organy zespołu

                                                § 9

 Zadania i kompetencje organu prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nad Zespołem nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Zespołu w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.

                                                            § 10

 Organami Zespołu są:

 • Dyrektor Zespołu,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Samorząd Uczniowski.

                                                            § 11

 

 1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół.
 2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne                                                         § 12

 

 1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Zespołu.
 2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu.

 

                                                              § 13

 Do właściwości Dyrektora należy w szczególności:

1) W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Zespołu:

 1. przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników nauczania uczniów,
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 3. realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
 4. organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,

2) W zakresie spraw organizacyjnych:

 1. przygotowywanie projektów planów pracy Zespołu,
 2. opracowanie arkusza organizacji Zespołu,
 3. ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,

3) W zakresie spraw finansowych:

 1. opracowywanie planu finansowego Zespołu,
 2. przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,
 3. realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół,

4) W zakresie spraw administracyjno - gospodarczych oraz biurowych:

 1. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą Zespołu,
 2. organizowanie i nadzorowanie kancelarii Zespołu,
 3. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,
 4. organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku Zespołu. 
 5.  organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku Zespołu                                                                § 14

 

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

2.W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności:

 1. rozstrzyga o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,
 2. przyznaje dodatki motywacyjne nauczycielom, zgodnie z regulaminem ustalonym przez organ prowadzący,
 3. rozstrzyga o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,
 4. rozstrzyga, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu,
 5. określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Zespołu, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
 6. współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:
  • zasięga opinii w sprawach organizacji pracy pracowników Zespołu,
  • ustala regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Zespołu i regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • ustala plan urlopów pracowników Zespołu nie będących nauczycielami,
 7. administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.
  1. Dyrektor jest przedstawicielem Zespołu na zewnątrz, a także - w sprawach wynikających z Ustawy oraz w sprawie awansu zawodowego nauczyciela – stażysty - organem prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
  2. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną i organami Samorządu Uczniowskiego.
  3. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu Rady Pedagogicznej.
  4. Dyrektor - poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust. 1, opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan, a przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia radzie pedagogicznej informację o realizacji planu nadzoru.

                                                           § 15

 

 1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa.
 2. Postępowanie  w sprawie wstrzymania wykonania uchwały Rady Pedagogicznej określa art. 71 ustawy – Prawo oświatowe.
 3. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Zespołem, a w sprawach wymienionych w art. 57 ust. 1 ustawy –Prawo oświatowetakże organ prowadzący Zespół.

                                                          § 16

 

 1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Zespole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora.
 2. O prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Zespole organami, każdy z nich może zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem, a w sprawach wymienionych –w art. 57 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe do organu prowadzącego Zespół.
 3. Ostateczne rozstrzygnięcie w tego rodzaju sprawach podejmuje Dyrektor.

                                                          § 17

 

Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:

 • odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 • odpowiedzialności porządkowej,
 • sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością innych organów.

                                                         § 18

 

 1. W Zespole tworzy się w zależności od potrzeb jedno stanowisko kierownika wychowania.
 2. O trybie powoływania oaz odwoływania ze stanowiska kierownika wychowania mówią odrębne przepisy.
 3. Do zadań kierownika wychowania należy:

1) Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą w zakresie specjalnych działań opiekuńczo – wychowawczych w ramach pozalekcyjnego zespołu zajęć wychowawczych a w szczególności

 1. sporządzanie przydziału czynności dla nauczycieli,
 2. organizowanie grup wychowawczych,
 3. sporządzanie grafików,
 4. organizowanie zastępstw,
 5. sprawdzanie kart rozliczeń czasu pracy nauczycieli,
 6. bieżąca kontrola dokumentacji pedagogicznej,
 7. układanie wspólnie z dyrektorem szkolnego kalendarza imprez i uroczystości szkolnych,
 8. planowania i akceptowania urlopów,
 9. współpraca z kierownictwem pionu medycznego w pawilonach – oddziałach sanatoryjnych.

2) Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

 

  

                                        Rozdział 5

RADA PEDAGOGICZNA

                                                           § 19

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.
 2. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor a w razie jego nieobecności kierownik wychowania lub w następnej kolejności wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.

                                                           § 20

 

1. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej, uchwalony przez Radę Zespołu, normujący w szczególności następujące zagadnienia:

 1. sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 2. wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,
 3. kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
 4. zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu Zespołu.

                                                        § 21

 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju należy:
 1. zatwierdzanie planów pracy jednostek wchodzących w skład Zespołu;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów Zespołu;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w jednostkach Zespołu;
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wychowawców Zespołu Szkół Specjalnych
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy jednostek wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 2. projekt planu finansowego Zespołu;
 3. wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;
 4. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 5. proponowane przez nauczycieli i wychowawców Zespołu programy z zakresu kształcenia przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
 1. Ponadto Rada Pedagogiczna wykonuje zadania należące do kompetencji Rady Szkoły a w szczególności:
  1. uchwala statut i zmiany w statutach jednostek wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych,
  2. przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego Zespołu;
  3. może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Zespołu, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Zespole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący;
  4. z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Zespołu i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
 2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Zespół o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Szkoły.
 3. Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 4. Dyrektor Szkoły zawiesza wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych niezgodnie z prawem i niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół Szkół Specjalnych oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 5. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.
 6. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 7. Rada Pedagogiczna ustala samodzielnie regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 8. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w tajemnicy spraw poruszanych podczas zebrań Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  

                                        Rozdział 6

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI

                                                          § 22

 

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszystkie dzieci i młodzież przebywające na leczeniu w szpitalach uzdrowiskowych.
 2. Zasady działania organów samorządowych określa Regulamin uchwalony przez ogół wychowanków w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym, który nie może być sprzeczny z postanowieniami Statutu.
 3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie  Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, a  w szczególności  dotyczącychtakich podstawowych praw uczniów, jak prawo do:
 1. zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 2. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 3. organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością  rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 4. redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 5. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
 6. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

                                          Rozdział 7

 

ORGANIZACJA PRACY  ZESPOŁU

                                                           § 23

 

 1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy w ramach szkół wymienionych w § 2ust 4 jest rok szkolny.
 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
 3. Organizacja pracy Zespołu obejmuje współpracę ze szpitalami, szpitalami uzdrowiskowymi, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi.
 4. Dopuszcza się możliwość łączenia klas oraz grup wychowawczych co określają odrębne przepisy
 5. Pracę specjalnego Zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych organizuje się w ciągu całego roku, również w okresie ferii szkolnych i w dniach wolnych od nauki, w wymiarze 35 godzin tygodniowo dla grupy wychowawczej w rozliczeniu rocznym.
 6. W przypadku uczniów nie uczestniczących w zajęciach edukacyjnych zajęcia specjalnego Zespołu pozalekcyjnego lub grupy wychowawczej organizuje się w wymiarze 48 godzin tygodniowo dla grupy wychowawczej w rozliczeniu rocznym.
 7. W zależności od potrzeb uczniów (wychowanków) organ prowadzący Zespół Szkół może, stosownie do posiadanych środków finansowych, zwiększyć liczbę godzin zajęć Zespołu pozalekcyjnego(grupy wychowawczej).
 8. Podstawę organizacji pracy Zespołu w danym roku szkolnym stanowią, ustalane przez Dyrektora i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną:
 1. szkolny plan nauczania,
 2. arkusz organizacji Zespołu,
 3. tygodniowy rozkład zajęć.
  1. Szkolny plan nauczania ustala się dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego oraz ze wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji Dyrektora, na podstawie ramowego planu nauczania, określonego w odrębnych przepisach.
  2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Zespołu opracowywany najpóźniej do dnia 30 kwietnia  każdego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania i z uwzględnieniem planu finansowego Zespołu oraz liczby dzieci objętych kontraktem przez Uzdrowisko Rymanów S.A. z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  3. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący Zespół do dnia 30 maja danego roku.
  4. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Zespołu, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół.
  5. Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz specjalnego Zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
  6. Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

                                                               § 24

 

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej zespołu są:
  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno - wychowawczym,
  2. dodatkowe zajęcia edukacyjne,
  3. zajęcia z religii/etyki,
  4. zajęcia o charakterze opiekuńczo- wychowawczym w ramach Zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych
 2. Swoje zadania dydaktyczne zespół realizuje w szczególności poprzez:
 1. wybór programów nauczania dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów;
 2. prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującym szkolnym zestawem programów nauczania;
 3. stosowanie w czasie zajęć różnorodnych metod, form, środków dydaktycznych;
 4. prowadzenie kół i zespołów zainteresowań sprzyjających rozwojowi uczniów;
 5. przygotowywanie uczniów do udziału w zawodach sportowych i konkursach;
 6. organizowanie innych zajęć o charakterze terapeutyczno-wychowawczym
 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z zastrzeżeniem ust.3 i 4. Godzina zajęć organizowanych w ramach specjalnegozespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych trwa 60 minut.
 2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić inny czas trwania obowiązkowych zajęć edukacyjnych, nie jednak dłuższy niż 60 minut i nie krótszy niż 30 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. W klasach I-III szkoły podstawowej czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 4. W czasie trwania obowiązkowych zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne – pięciominutowe , dziesięciominutowe i piętnastominutowe.

                                                            § 24 a

 1. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci według własnego uznania i przekonania, zgodnie z obowiązującymi przepisami organizuje się w oddziałach przedszkolnych, szkole podstawowej, oddziałach dotychczasowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym naukę religii.
 2. Rodzice dziecka mogą złożyć pisemną deklarację o nieuczęszczaniu dziecka na lekcje religii.
 3. Uczniom nieuczęszczającym na lekcje religii zapewnia się opiekę.
 4. Na życzenie rodziców szkoła może organizować zajęcia z etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

                                                           § 25

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkół wymienionych w § 2 ust. 4 jest oddział
 2. Oddział liczy:
 1. do 16 uczniów w przypadku, gdy na leczeniu, przebywają dzieci z chorobami przewlekłymi,
 2. do 12 uczniów w przypadku, gdy na leczeniu, przebywają dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

3.Podstawową jednostką organizacyjną specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych jest grupa wychowawcza.

4.Dla celów organizacyjnych przyjmuje się następujący podział i liczbę uczniów w grupach wychowawczych:

 1. chorych leżących- do 12,
 2. chorych chodzących- do 16,

                                                          § 26

 

 1. Zespół prowadzi oddział przedszkolny.
 2. Oddział przedszkolny realizuje podstawę programowąw zakresie rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego.
 3. Oddział liczy:
 1. do- 16 uczniów w przypadku, gdy na leczeniu, przebywają dzieci z chorobami przewlekłymi,
 2. do- 10 uczniów w przypadku, gdy na leczeniu, przebywają dzieci z niepełnosprawnością ruchową i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych.
  1. W ramach oddziału przedszkolnego organizowane są obowiązkowe zajęcia edukacyjne oraz zajęcia opiekuńczo wychowawcze w ramach specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych.
  2. Nauczyciele realizujący zajęcia opiekuńczo wychowawcze w ramach specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych stosują specjalistyczne formy działań opiekuńczo - wychowawczych.
  3. W przypadku gdy na leczeniu przebywają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych na zajęcia dydaktyczne i wychowawcze wprowadza się nauczyciela/wychowawcę wspomagającego.

                                        Rozdział 8

 

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły                                                                §27

 

 1. W Zespole Szkół Specjalnych zatrudnia się nauczycieli, wychowawców oraz pracowników: ekonomicznych, administracyjnych, technicznych.
 2. Ilekroć w statucie mówi się o nauczycielu ma się na myśli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne z pensum 18 godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo.
 3. Ilekroć w statucie mówi się o nauczycielu-wychowawcy specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych ma się na myśli nauczyciela zatrudnionego na stanowisku wychowawcy z pensum 24 godzin zajęć tygodniowo.
 4. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Zespołu określają odrębne przepisy.
 5. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Zespołu oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

                                                        § 28       

 

 1. Nauczyciel i wychowawca w swoich działaniach dydaktycznych oraz specjalnych działaniach opiekuńczo-wychowawczych, ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o szanowanie godności osobistej uczniów.
 2. Obowiązkiem każdego nauczyciela i wychowawcy  jest  bezstronne , obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.
 3. Nauczyciel i wychowawca prowadzi pracę dydaktyczną i specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 4. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel i wychowawca przede wszystkim:
 1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,
 2. zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:
  • realizację obowiązującej podstawy programowej,
  • stosowanie właściwych metod i form nauczania,
  • systematyczne przygotowywanie się do zajęć,
  • pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,
  • właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej,
 3. dba o pomoce edukacyjne i sprzęt szkolny,wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania
 4. udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.
  1. Nauczyciele i wychowawcy uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej Zespołu
  2. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela i wychowawcy należy także permanentne doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:
  1. pracę własną,
  2. udział w pracach zespołów nauczycielskich,
  3. korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

                                            § 29

   1. Wychowawca specjalnego Zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych prowadzi specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze w oparciu o cele i zadania placówki określone w statucie oraz w programie pracy opiekuńczo - wychowawczym specjalnego zespołu pozalekcyjnych zajęć wychowawczych, opracowywanym przez wychowawców.
   2. Wychowawca grupy odpowiada za:
   1. bezpieczeństwo wychowanków w czasie zajęć pozalekcyjnych organizowanych w świetlicy, na placu zabaw, spacerach i wycieczkach,
   2. realizację planu pracy z grupą i prowadzenie dokumentacji pedagogicznej
    1. opracowanie miesięcznych planów z grupą,
    2. prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć wychowawczych,
   3. zabezpieczenie właściwych warunków do nauki własnej dzieci i organizację pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
   4. estetyczny wystrój świetlicy,
   5. stan techniczny sprzętu i pomocy dydaktycznych,
   6. stały kontakt z personelem medycznym w celu poznania aktualnego stanu zdrowia i możliwości wysiłkowych dziecka.

3.Zadania i cele specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych wychowawcy grup realizują poprzez:

  1. zajęcia adaptacyjno-integracyjne,
  2. zajęcia rekreacyjno-sportowe,
  3. spacery i gry na świeżym powietrzu,
  4. małe formy turystyki pieszej i wycieczki krajoznawcze,
  5. zajęcia rozwijające samorządność dziecięcą,
  6. gry i zabawy świetlicowe,
  7. zajęcia czytelnicze,
  8. zajęcia plastyczno-techniczne,
  9. zajęcia wokalno-muzyczne,
  10. małe formy teatralne,
  11. odrabianie lekcji,
   1. Wychowawcy grup realizują Program specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć opiekuńczo- wychowawczych. Program ten stanowi odrębny dokument.
  1.  

    

    

   •                                     §30

    

   1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
   1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego edukacji oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
   2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
   3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca klasy, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

  1. otacza indywidualną opieką każdego ucznia,
  2. wspólnie z uczniami:
   • planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
   • ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
   • zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Zespole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
  3. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,
  4. utrzymuje kontakt z rodzicami, w celu:
  5. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych wobec ich dzieci,
  6. współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,
  7. współpracuje z personelem medycznym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.                                                                                                              § 31

    

   1. Nauczyciele i wychowawcy powinni uczestniczyć w pracy zespołów nauczycielskich w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
   2. W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli tworzy się 4 zespoły nauczycielskie:
    1. zespół samokształceniowy pozalekcyjnych zajęć wychowawczych
    2. zespół przedmiotów ogólnokształcących
    3. zespół artystyczno - rekreacyjny
   3. Dla realizacji celów i zadań o charakterze interdyscyplinarnym Rada Pedagogiczna może utworzyć inny zespół problemowo - zadaniowy, określając szczegółowy zakres jego działania.
   4. Każdy z zespołów nauczycielskich o którym mowa w ust. 2 wybiera spośród siebie przewodniczącego i opracowuje roczny plan pracy.
   5. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują w szczególności:
   1. organizowanie współpracy nauczycieli dla ustalenia szkolnego zestawu programów nauczania, uzgadniania sposobów realizacji tych programów oraz korelowania treści nauczania,
   2. opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
   3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego,
   4. pomoc w realizacji zadań, których wykonanie jest warunkiem uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego,
   1. Przewodniczącego zespołu nauczycielskiego organizuje pracę zespołu i czuwa nad rzetelnością i jakością realizowanych zadań.
   2. Na koniec każdego roku szkolnego przewodniczący  zespołu nauczycielskiego składa dyrektorowi roczne sprawozdanie dotyczące realizacji zadań wynikających z rocznego planu pracy, o którym mowa w ust.4.

    

                             Rozdział 9

    

   BIBLIOTEKA SZKOLNA 

    

                                                § 32

   1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych Zespołu, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy o regionie.
   2. W skład biblioteki wchodzi wypożyczalnia z czytelnią.
   3. Z biblioteki mogą korzystać:
   1. uczniowie,
   2. nauczyciele i inni pracownicy Zespołu,
   3. inne osoby-za zgodą Dyrektora Szkoły.
    1. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.
    2. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
    3. Zbiory biblioteki obejmują:
  1. wydawnictwa informacyjne,
  2. lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego,
  3. podręczniki i programy szkolne,
  4. literaturę popularnonaukową,
  5. beletrystykę,
  6. czasopisma przedmiotowo-metodyczne,
  7. wydawnictwa multimedialne i audiowizualne,
  8. programy autorskie.
   1. Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:
 1. gromadzenie, opracowanie zbiorów, ich ewidencja i selekcja oraz udostępnianie,
 2. prowadzenie działalności informacyjnej,
 3. prowadzenie zgodnie z obowiązującym programem nauczania, różnorodnych form zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,
 4. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów i kształtowanie ich kultury czytelniczej.
  1. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.
  2. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć.
  3. Szczegółowe zasady wypożyczania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz korzystania z nich i zwrotu należności za materiały zniszczone i zagubione określa regulamin biblioteki.

    

   •                               §33

    

   Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają  odrębne przepisy.

                                                       

                          Rozdział 10

    

   UCZNIOWIE

   •                               §34

    

   1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów według zasady powszechnej dostępności.
   2. Przy przyjmowaniu ucznia do szkoły nie jest wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

    

   •                               § 35

    

   1. Uczeń ma w szczególności prawo do:

    

   1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej,
   2. rozwijania swoich zainteresowań,
   3. sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
   4. znajomości Wewnątrz - Szkolnego Systemu Oceniania,
   5. zwrócenia się do nauczyciela( w czasie lub po zakończeniu zajęć) z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach domowych,
   6. pomocy w nauce,
   7. swobody wyrażania myśli i przekonań (jeśli nie narusza tym dobra innych) oraz poszanowania własnej i cudzej godności,
   8. wolności sumienia i wyznania oraz udziału w lekcjach religii zgodnie z decyzją rodziców,
   9. udziału w życiu szkoły poprzez działalność samorządową,
   10. wypoczynku podczas przerw,
   11. opieki wychowawczej i właściwych warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
   12. korzystania z pomieszczeń szkolnych, pomieszczeń do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, terenów rekreacyjnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych, księgozbiorów,
   13. uczestniczenia w życiu Zespołu poprzez działalność samorządową.

    

   1. Uczeń ma obowiązek:
   1. przestrzegania obowiązujących w Zespole przepisów,
   2. podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły,
   3. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, wychowawczych i życiu szkoły. Nieobecność na zajęciach może wynikać jedynie:
    • z uczestnictwa w zabiegach leczniczych, w takim przypadku należy zgłosić ten fakt nauczycielowi lub wychowawcy, okazując jednocześnie kartę zabiegową. Wyjście na zabiegi jest możliwe na 5 minut przed ich rozpoczęciem);
    • z zaleceń lekarza (np. zwolnienie ze względu na chorobę wymagającą leżenia w łóżku)
   4. być punktualnym,
   5. być przygotowanym do zajęć lekcyjnych,
   6. przestrzegać zasad kultury współżycia
   7. dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój,
   8. dbać o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo,
   9. szanować symbole narodowe i szkolne,
   10. szanować mienie,
   11. dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły
   12. przeciwdziałać przemocy fizycznej, wulgarności, dewastacji mienia oraz innym negatywnym zjawiskom,
   13. ponosić odpowiedzialność za wyrządzone szkody,
   14. szanować przekonania, poglądy i godność osobistą drugiego człowieka,
   15. wywiązywać się z powierzonych zadań,
   16. godnie reprezentować szkołę na zewnątrz.

    

   1. Uczniowi zabrania się w szczególności:
   1. używania telefonów komórkowych na zajęciach edukacyjnych i wychowawczych ,
   2. samowolnego opuszczanie budynku sanatoryjnego,
   3. oddalanie się od swojej klasy lub grupy podczas zorganizowanego spaceru lub wycieczki .

    

   1. Każdy uczeń, wyjeżdżając z sanatorium, otrzymuje zaświadczenie o spełnianiu obowiązku szkolnego wraz z wykazem uzyskanych ocen z poszczególnych przedmiotów oraz oceną i opinią z zachowania.

    

   •                                  § 36

    

   1. Ze względu na stan zdrowia i wydolności fizycznej uczniów w systemie motywacyjnym należy unikać nadmiernej rywalizacji.
   2. Ucznia można nagrodzić za:
   1. bardzo dobre wyniki w nauce,
   2. wzorowe zachowanie,
   3. szczególne osiągnięcia i pracę społeczną.     

                           3.Nagrodami są:

  1. pochwała przez nauczyciela, wobec klasy,
  2. pochwała przez dyrektora, wobec ogółu uczniów,
  3. list pochwalny do rodziców,
  4. nagroda rzeczowa,
  5. wyróżnienie dyplomem.
   1. Zespół informuje rodziców i odpowiedniego pracownika „Uzdrowiska Rymanów” - Spółka Akcyjna o przyznanej nagrodzie.

      

                                    § 37

    1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o których mowa w § 35, uczeń może zostać ukarany:
    1. ustnym upomnieniem udzielonym przez nauczyciela, wychowawcę klasowego, wychowawcę grupy;
    2. ustnym upomnieniem wobec klasy udzielonym przez nauczyciela, wychowawcę klasowego, wychowawcę grupy;
    3. upomnieniem udzielonym przez nauczyciela, wychowawcę klasowego, wychowawcę grupy; upomnieniem przez wychowawcę, z wpisem do dziennika klasowego i zeszytu uwag
    4. naganą Dyrektora,
    5. obniżeniem oceny z zachowania.

     

    1. O nieprzestrzeganiu obowiązków o których mowa w § 35 dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy, wychowawcy grupy może:
     1. telefonicznie lub pisemnie powiadomić rodziców lub opiekunów;
     2. telefonicznie lub pisemnie powiadomić dyrekcję szkoły macierzystej i przekazać negatywną opinie o zachowaniu ucznia;
     3. zobowiązać rodziców (opiekunów) ucznia do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu zniszczonego przez ucznia sprzętu (mienia);
     4. powiadomić dyrektora szpitala sanatoryjnego i wnioskować o karne wydalenie z sanatorium (z pełnymi konsekwencjami dotyczącymi danego ucznia).

     

    1. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia.
    2. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o udzielonej karze.
    3. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
    4. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przed podjęciem ostatecznego rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.

     

             Rozdział 11

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                 § 38

      Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

                             

                                  

S T A T U T

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

imieniem Marii Grzegorzewskiej

w Rymanowie Zdroju

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

 1. Szkoła Podstawowa w Rymanowie Zdroju jest publiczną szkołą podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.
 2. Siedzibą szkoły jest budynek w Rymanowie Zdroju przy ul. Leśnej 4
 3. Szkoła nosi imię: Marii Grzegorzewskiej
 4. Pełna nazwa szkoły brzmi – Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Marii Grzegorzewskiej w Rymanowie Zdroju i jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach jest używany skrót nazwy Szkoła Podstawowa
 5. Szkołę prowadzi Samorząd Woj. Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4
 6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie

 § 2

 1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
 2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.

 

 § 3

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 § 4

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)    szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa  im. Marii Grzegorzewskiej w Rymanowie Zdroju będąca integralną częścią Zespołu Szkół Specjalnych;

2)    statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej;

3)    nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły: nauczycieli i wychowawców;

4)    rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby      (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 § 5

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 § 6

 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który bazuje na podstawie programowej;

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

 1. a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
 2. b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i wychowawców oraz rodziców.
 3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
 4. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych;

2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej;

3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

 1. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.

 § 7

 1. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie całościowego rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z:

1) wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieraniem aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) zapewnieniem prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowywaniem do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbaniem o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9) tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) kreowaniem, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w szkole, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

11) systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

12) systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

13) organizowaniem zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego;

14) tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez:

1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia;

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego;

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia, wynikających z jego uwarunkowań chorobowych;

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego;

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów;

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka;

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;

9) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych;

10) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia;

11) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała;

13) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej;

14) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy;

15) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku;

16) rozwijanie umiejętności asertywnych;

17) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;

18) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;

19) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich;

20) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym;

21) integrację uczniów niepełnosprawnych.

 

 § 8

Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym;

2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły;

3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole.

 § 9

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochronę ich zdrowia od chwili przyjazdu ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole podczas opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły;

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach;

4) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp;

5) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych;

6) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości;

7) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów;

8) nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;

9) nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem .
 2. Szkoła zgłasza Policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej przed wyjazdem na wycieczkę.
 3. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

 

ROZDZIAŁ 3

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 § 10

 1. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły - będący jednocześnie dyrektorem ZSS

2) rada pedagogiczna - będąca jednocześnie radą ZSS

3) samorząd uczniowski - będący jednocześnie samorządem ZSS

 

 

 1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
 2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

 § 11

 1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.
 2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych;

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji;

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

 1. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole;

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

7) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII;

8) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły;

9) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa;

10) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych;

11) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania;

12) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

    13) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów           

     tygodniowego rozkładu zajęć;

14) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

 

 1. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy w szczególności:

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych;

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole;

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły;

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym;

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli;

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka;

15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych;

16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS.

 

 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną.
 2. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
 3. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń.

 § 12

 1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
  W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.
 2. Do jej kompetencji stanowiących należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i wychowawców;

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

2) projekt planu finansowego szkoły;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole;

5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

6) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania;

7) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych;

8) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;

10) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć;

11) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych

 

 1. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
 2. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub jego zmiany.
 3. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
 4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 5. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 13
 
 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie przebywający na leczeniu w szpitalu uzdrowiskowym.
 2. Zasady działania samorządu uczniowskiego określa Regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym, który nie może być sprzeczny z postanowieniami Statutu.
 3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie  Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a  w szczególności  dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak prawo do:
 • zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością  rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
 • wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 § 14

 

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

  § 15

 

W rozwiązywaniu sporów ostateczne decyzje podejmuje dyrektor.

 

ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 § 16

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania oraz uczestniczą w zajęciach zespołu zajęć pozalekcyjnych.
 2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 16,gdy na leczeniu przebywają dzieci z chorobami przewlekłymi, 12 gdy są to dzieci z niepełnosprawnością ruchową.
 3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 16 uczniów.
 4. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.
 5. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych nie przekracza 16 wychowanków.
 6. Podstawową jednostką organizacyjną specjalnego zespołu pozalekcyjnych zajęć wychowawczych jest grupa wychowawcza.
 7. Do celów organizacyjnych przyjmuje się następujący podział i liczbę uczniów w grupach wychowawczych:
 8. a) chorych leżących do 12

          b)chorych chodzących do 16

 § 17

Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych określa uchwała organu prowadzącego.

 

 § 18

 1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 § 19

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym;

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

 1. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 3. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

 

 § 20

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.
 4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 § 21

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.
 3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

 § 22

 1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.
 2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia.

3.Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

 1. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.

 

 § 23

 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
 2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Szkoła może podejmować współpracę z różnymi organizacjami, które przyczyniają się do rozwoju i poprawy stanu zdrowia uczniów.                                                     
 4.  § 24
 1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów i nauczycieli. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.
 2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów.

 1. Do zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych nośników cyfrowych itp.);

2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów;

3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej;

4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek;

5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,

6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 1. a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,
 2. b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,
 3. c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,
 4. d) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego,
 5. e) udostępnianie szkolnej filmoteki z uroczystościami szkolnymi.

 

 

ROZDZIAŁ 5

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 §25

 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach niepedagogicznych.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
 • §26
 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy stanowisko kierownika wychowania. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.
 2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa kierownika wychowania rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.

 §27

 1. Do zadań wychowawcy klasy należy:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 1. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły;

2) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami;

3) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły, osiedla;

4) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami;

5) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;

6) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią;

7) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej Zarządzeniami dyrektora szkoły;

8) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych;

9) współpracę z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów,

 

 1. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.
 2. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących przypadkach:

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy;

2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

 1. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy .
 2. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.

 

 §28

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
 3. Do zadań nauczyciela należy:

1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły;

2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania;

3) właściwie organizować proces nauczania;

4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem oceniania;

5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy;

6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie;

7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności;

8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów;

9) indywidualizować proces nauczania;

10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły.

 

 

 §29

 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji;

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

5) udzielanie informacji bibliotecznych;

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych;

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;

8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego;

9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów;

10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów.

 §30

 1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych;

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania;

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli;

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.

ROZDZIAŁ 6

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

 §31

 1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.
 2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.
 3. Rodzice są informowani o postępach dziecka podczas pobytu w szkole szpitalnej i jego zachowaniu.

 §32

 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców;

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim  zbadaniu przez lekarza

 1. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest kierownik wychowania lub dyrektor.

 

 

ROZDZIAŁ 7

UCZNIOWIE SZKOŁY

 §33

 1. Do szkoły przyjmowani są uczniowie przyjeżdżający na leczenie w szpitalach uzdrowiskowych.
 • §34
 1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Uczeń ma także prawo do:

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości;

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania;

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych;

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

11) zajęć pozalekcyjnych  rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia;

12) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły;

13) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;

14) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze);

15) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów.

 §35

 1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:

1) wychowawcy klasy,

2) dyrektora szkoły.

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.
 3. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
 4. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.

 §36

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają;

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:

 1. a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,
 2. b) nie rozmawiać z innymi uczniami,
 3. c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania ;

5) uczęszczania na zajęcia Zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych;

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych;

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności;

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu;

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

10) dbania o piękno mowy ojczystej;

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:

 1. a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
 2. b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
 3. c) szanować poglądy i przekonania innych,
 4. d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,
 5. e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.;

14) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających;

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu;

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia;

17) korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły (poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym):

 1. a) tylko w czasie przerw między zajęciami,
 2. b) rejestrować obrazy i dźwięki, a następnie je odtwarzać, tylko za zgodą osób rejestrowanych,

 

.

§37

 1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:

1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,

2) pochwałę ustną dyrektora szkoły,

3) dyplom uznania,

 

 1. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:

1) szczególne osiągnięcia w nauce,

2) aktywny udział w życiu szkoły,

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych,

4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole

 1. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.
 • §38
 1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu szkoły:
 • upomnienie słowne przez nauczyciela oraz wychowawcę;
 • upomnienie pisemne w dzienniku lekcyjnym/, zajęć wychowawczych;
 • nagana wychowawcy klasy, grupy;
 • nagana dyrektora szkoły.
 1. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.

 

 §39

 O wyjazd karny ucznia występuje dyrektor szkoły do lekarza prowadzącego na wniosek rady pedagogicznej, gdy w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.

 §40

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.

 §41

 1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.
 2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.

 

ROZDZIAŁ 8

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

 §42

 

 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania ma na celu:
 • wspieranie uczniów we wszechstronnym i samodzielnym rozwoju intelektualnym i emocjonalnym;
 • diagnozowanie aktywności, postaw i osiągnięć oraz potrzeb edukacyjnych uczniów;
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju w ramach rewalidacji dziecka przewlekle chorego;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • upowszechnianie osiągnięć uczniów;
 • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o

postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej i rewalidacyjnej;
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych zawartych w planach wynikowych;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ocenianie bieżące i ustalanie turnusowej oceny z zachowania według przyjętych wcześniej form i skali;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
  1. Ze względu na specyfikę szkoły sanatoryjnej nie włącza się do oceniania wewnątrzszkolnego zadań związanych z przeprowadzaniem egzaminów klasyfikacyjnych oraz ustalania semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 §43

 1. Nauczyciele oceniają na bieżąco osiągnięcia edukacyjne uczniów z poszczególnych przedmiotów według kryteriów zawartych w przedmiotowym systemie oceniania.
 2. Przedmiotowy system oceniania opracowuje nauczyciel danego przedmiotu.
 3. W ocenianiu obowiązuje:
 • ocena opisowa i cząstkowa w formie punktów w klasach I - III szkoły podstawowej
 • ocena cyfrowa w klasach IV - VIII szkoły podstawowej;
 • wychowania fizycznego i edukacji prozdrowotnej - uchylono

 

 §44

 1. W klasach I - III obowiązuje ocena opisowa, która obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie:
 • sprawności językowej (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie),
 • umiejętności matematycznych( dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, rozwiązywanie zadań z treścią, wiadomości praktyczne, podstawowe wiadomości geometryczne)
 • umiejętności społecznych
 • umiejętności przyrodniczych,
 • umiejętności artystycznych ( muzycznych, plastycznych, technicznych)
  1. Bieżące postępy uczniów w klasach I – III mierzy się za pomocą ocen. Opis ocen przedstawia tabela nr 1

 

Tabela nr 1. Opis skali punktowej w klasach I – III szkoły podstawowej

 

Liczba punktów

Opis

6 - celująca

Brawo, robisz bardzo duże postępy, osiągasz doskonałe wyniki, pracujesz samodzielnie

5 - bardzo dobra

Osiągasz bardzo dobre wyniki w nauce

4 - dobra

Pracujesz i osiągasz dobre wyniki w nauce. Zastanów się, czy nie   można lepiej

3 - dostateczna

Osiągasz wyniki zadowalające. Musisz aktywniej pracować.

2 – dopuszczająca

Niestety osiągasz wyniki słabe, niewystarczające. Pracuj więcej i systematycznie.

1 - niedostateczna

Osiągasz wyniki poniżej wymagań. Dołóż wszelkich starań, aby było lepiej.

 

 

 1. W klasach IV – VIII szkoły podstawowej obowiązuje następująca skala ocen:
 • stopień celujący – 6;
 • stopień bardzo dobry – 5;
 • stopień dobry – 4;
 • stopień dostateczny – 3;
 • stopień dopuszczający – 2;
 • stopień niedostateczny – 1,

 

 1. Opis ogólnych osiągnięć ucznia niezbędnych do otrzymania oceny, której mowa w ust. 3 pkt 1- 6 przedstawia tabela 2.

 

Tabela 2. Opis ogólnych osiągnięć ucznia niezbędnych do otrzymania poszczególnej oceny

 

OPIS OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

OCENA

Uczeń sprawnie stosuje opanowane wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej.

celująca

Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych.

 

bardzo dobra

Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych

 

dobra

Uczeń rozumie wiadomości podstawowe i posiada podstawowe umiejętności

 

dostateczna

Uczeń posiada umiejętności i wiadomości typowe – konieczne

 

dopuszczająca

Uczeń nie posiada wiadomości i umiejętności koniecznych

niedostateczna

 

 1. Dopuszcza się w skali ocen bieżących stosowanie znaków plus (+) i minus (-).
 2. Bieżące oceny osiągnięć edukacyjnych zapisywane są w dzienniku lekcyjnym

 §45

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów

 

 1. Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów określają przedmiotowe systemy oceniania, uwzględniające wymagania programowe oraz specyfikę danego przedmiotu.
 2. Ocenie bieżącej podlegają następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
  • pisemne:
 3. krótki sprawdzian osiągnięć z najwyżej trzech ostatnich lekcji – kartkówka - trwający 10-15 minut;
 4. długi sprawdzian osiągnięć z działu programu, trwający do 45 minut
  • ustne, sprawdzające osiągnięcia z najwyżej trzech ostatnich lekcji
  • praktyczne sprawdzające umiejętności takich jak: obserwacja, korzystanie z materiałów źródłowych, posługiwanie się mapą, posługiwanie się przyrządami itd.
 5. Przy ocenianiu poszczególnych osiągnięć z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 6. Dokonując oceny wiadomości i umiejętności uczniów nauczyciel powinien wziąć pod uwagę zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej przywiezione przez ucznia oraz wydolność wysiłkową każdego z nich.

 §46

 1. Kryteria przyznawania ocen za osiągnięcia edukacyjne z poszczególnych przedmiotów, wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania oraz metody sprawdzania osiągnięć są podawane do wiadomości uczniów na początku każdego turnusu.
 2. Dla ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) ocena jest jawna i umotywowana.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel dodatkowo pisemnie uzasadnia ustaloną ocenę.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 5. Informacja o bieżących ocenach uczniów przekazywana jest rodzicom (prawnym opiekunom) w następujący sposób:
 • wpisy do dzienniczków, indeksów i zeszytów przedmiotowych,
 • udostępnienie prac pisemnych ucznia do wglądu na terenie szkoły
 • udzielanie informacji telefonicznej lub listownej w wyjątkowych sytuacjach lub na życzenie.
 1. Informacja o osiągnięciach szkolnych przekazywana jest do szkół macierzystych w następującej formie:
 • karty szkolnych osiągnięć ucznia w klasach I – III szkoły podstawowej;
 • zaświadczenia z ocenami cząstkowymi w klasach IV – VIII szkoły podstawowej

 

 

 

 §47

 1. Nauczyciel ma obowiązek poinformowania uczniów o długim sprawdzianie pisemnym wraz z zakresem treści programowej, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem tego sprawdzianu.
 2. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom najwyżej trzy długie sprawdziany pisemne przekraczające zakres treści programowej trzech ostatnich lekcji.
 3. W ciągu dnia dopuszcza się przeprowadzenie tylko jednego długiego sprawdzianu pisemnego.
 4. Ustalenia zawarte w pkt. 3. nie dotyczą sprawdzianów powtórzeniowych przełożonych na prośbę uczniów lub w uzgodnieniu z nimi.
 5. Uczeń ma prawo być zwolniony z jakiejkolwiek formy sprawdzania osiągnięć
  w następny dzień po nieobecności trwającej co najmniej trzy dni.
 6. Nauczyciel odnotowuje brak zadania znakiem „bz.”. Trzy znaki „bz.” są równoważne z oceną niedostateczną.
 7. Krótkie odpowiedzi ustne (aktywność w czasie lekcji) nauczyciel znaczy znakiem plus (+) w dzienniku. Trzy znaki „+”są równoważne z oceną bardzo dobrą.
 8. Nauczyciel motywuje uczniów do pracy poprzez:
 • pochwałę bezpośrednio udzieloną uczniowi;
 • pochwałę wychowawcy klasy udzieloną wobec całego zespołu klasowego;
 • pochwałę wobec rodziców (opiekunów);
 • list gratulacyjny lub dyplom.
 1. Nauczyciel ma obowiązek ocenić sprawdziany pisemne w ciągu 7 dni, licząc od następnego dnia po ich napisaniu przez uczniów.
 2. Ocenione sprawdziany uczeń otrzymuje do wglądu, następnie oddaje je nauczycielowi.

 

 §48

 1. W przypadku nieobecności na zajęciach uczeń zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia osiągnięć programowych na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu.
 2. Jeżeli uczeń z powodu nieobecności lub innych przyczyn losowych nie miał możliwości zdobycia ocen za swoje osiągnięcia, nauczyciel przedmiotu wyznacza uczniowi zadania obowiązkowe i określa termin ich zaliczenia.
 3. Uczeń, który został zobowiązany do zaliczenia zadań i bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpił do ich zaliczenia otrzymuje automatycznie oceną niedostateczną.
 4. Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub defekty rozwojowe, uniemożliwiające sprostaniu podstawowym wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

 §49

Kryteria ustalania oceny z zachowania.

 

 1. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:
  • Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
   1. punktualne przychodzenie na zajęcia także po zabiegach leczniczych,
   2. usprawiedliwianie nieobecności na lekcjach z powodu specjalistycznych badań., niedyspozycji, choroby, przebywania na przepustce itd.,
   3. aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, systematyczne, przygotowywanie się do nich,
   4. pilność, dokładność, sumienność w nauce,
   5. wykorzystywanie czasu na uzupełnianie luk w wiadomościach spowodowanych stanem zdrowia oraz długotrwałym przebywaniem na leczeniu poza środowiskiem rodzinnym,
   6. pracę nad własnym rozwojem intelektualnym, moralnym i społecznym,
   7. rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień,
   8. odpowiedzialność za własne postępowanie i zachowanie zespołu klasowego czy grupy wychowawczej,
   9. godzenie nauki z obowiązkami i zajęciami pozalekcyjnymi,
   10. wywiązywanie się z obowiązków szkolnych (dyżur w klasie, czytanie lektur, pomoc kolegom w nauce, odrabianie zadań i inne),
   11. pełnienie funkcji w klasie, grupie wychowawczej,
   12. udział w konkursach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych,
   13. współudział w organizowaniu imprez szkolnych i ogólnosanatoryjnych,
   14. redagowanie gazetek szkolnych,
   15. pełnienie dyżurów klasowych, w grupie wychowawczej, w jadalni.
  • Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:
   1. dbałość o sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne, wyposażenie świetlic, sypialń, pomieszczeń zabiegowych, otoczenie Szpitala Uzdrowiskowego,
   2. praca na rzecz klasy, grupy, szkoły, Szpitala Uzdrowiskowego,
   3. szanowanie rzeczy własnych, należących do innych osób oraz będących

własnością Zespołu Szkół Specjalnych lub Szpitala Uzdrowiskowego.

 • Dbałość o honor i tradycje szkoły;
  1. godne reprezentowanie klasy, szkoły, grupy wychowawczej, Szpitala Uzdrowiskowego na zewnątrz;
  2. szanowanie tradycji, symboli, dorobku szkoły oraz pomnażanie go.
 • Dbałość o piękno mowy ojczystej, kultura słowa, unikanie arogancji, wulgaryzmów.
 • Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
  1. przestrzeganie zasad higieny, przepisów BHP oraz zaleceń lekarskich,
  2. dbałość o własne zdrowie, przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom,
  3. przeciwstawianie się agresji słownej i fizycznej (udział w bójkach, kłótniach itd. )
  4. dbanie o odpowiedni i estetyczny strój, noszenie obuwia zastępczego.
 • Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:
  1. stosowanie form grzecznościowych,
  2. kulturalne zachowanie się w szkole, poza szkołą, na zajęciach pozalekcyjnych, podczas zabiegów, badań lekarskich, w kontaktach z młodszymi i starszymi kolegami,
  3. uczciwość, prawdomówność, przeciwstawianie się kłamstwu, oszustwom i kradzieży.
 • Okazywanie szacunku innym osobom:
  1. szanowanie własnej i cudzej pracy,
  2. okazywanie szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Służby Zdrowia, personelowi pomocniczemu, koleżankom i kolegom, rodzinie,
  3. pomoc osobom niepełnosprawnym, słabszym, chorym.

 §50

 1. W klasach I - III oraz w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej obowiązuje następująca skała ocen z zachowania:
 • ocena wzorowa;
 • ocena bardzo dobra;
 • ocena dobra;
 • ocena poprawna;
 • ocena nieodpowiednia;
 • ocena naganna.
 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń który:
  • stara się osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,
  • przykładnie, systematycznie i punktualnie uczęszcza na lekcje,
  • aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
  • troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,
  • nie ulega nałogom,
  • dba o kulturę słowa,
  • dba o zdrowie własne i innych,
  • przestrzega higieny osobistej,
  • nosi zmienne obuwie,
  • z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły,
  • właściwie odnosi się do kolegów,
  • jest tolerancyjny,
  • szanuje godność osobistą ludzi,
  • frekwencja bez zastrzeżeń, nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
  • reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach poza szkołą itp.
  • jest organizatorem imprez organizowanych przez szkołę, klasę oraz bierze udział w samopomocy koleżeńskiej,
  • opiekuje się młodszymi,
  • posiada pochwały i uzyskuje dyplomy z różnych imprez.
 2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
  • osiąga bardzo dobre wyniki w szkole na miarę swoich możliwości,
  • aktywnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych,
  • systematycznie przygotowuje się do nich,
  • godzi naukę z obowiązkami i zajęciami pozaszkolnymi,
  • cechuje go wysoka kultura osobistą,
  • szanuje własną i cudzą pracę,
  • szanuje rzeczy własne i należące do innych osób,
  • bierze udział w imprezach szkolnych, w samopomocy i redagowaniu gazetek,
  • nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
  • reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach na terenie szkoły,
  • jest pilny, dokładny, sumienny w nauce,
  • wykorzystuje czas na uzupełnienie luk w wiadomościach spowodowanych stanem zdrowia oraz długotrwałym przebywaniu na leczeniu,
  • okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły i służby zdrowia, koleżankom i kolegom.
 3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
  • osiąga dobre wyniki w szkole, na miarę swoich możliwości;
  • systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne oraz aktywnie w nich uczestniczy,
  • jest sumienny, wytrwały i samodzielny w nauce,
  • aktywnie uczestniczy w życiu szkoły,
  • rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
  • troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.
  • dopuszcza się do spóźnień i nieobecności usprawiedliwionych
  • bierze udział w imprezach organizowanych przez szkołę, klasę oraz w samopomocy koleżeńskiej.
  • prezentuje godny sposób bycia i kulturę słowa,
  • wykazuje się uczciwością, reaguje na zło,
  • dba o zdrowie własne i innych,
  • przestrzega higieny osobistej,
  • nosi zmienne obuwie,
  • nie ulega nałogom,
  • właściwie zachowuje się w stosunku do kolegów i pracowników szkoły,
  • jest tolerancyjny,
  • szanuje godność osobistą ludzi,
  • potrafi przyznać się do błędu i naprawić wyrządzone szkody,
  • dba o bezpieczeństwo swoje i innych.
 4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń który:
 • przeważnie spełnia wymagania obowiązków szkolnych - osiąga pozytywne wyniki w nauce,
 • może mieć oceny niedostateczne, ale wynikające z trudności w opanowaniu materiału,
 • systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,
 • w miarę aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
 • troszczy się o mienie szkoły i jej wygląd,
 • frekwencja - w miarę poprawna, dopuszcza się do 3 godzin nieusprawiedliwionych oraz do 5 spóźnień w turnusie,
 • bierze udział w imprezach organizowanych przez szkołę i klasę,
 • prezentuje poprawny sposób bycia i kulturę słowa (czasami mogą mu się zdarzyć wpadki),
 • stara się wykazywać uczciwością i reagować na zło,
 • dba o zdrowie własne i innych,
 • nie ulega nałogom,
 • stara się przestrzegać higieny osobistej,
 • stara się właściwie zachowywać w stosunku do swoich kolegów i wszystkich pracowników szkoły,
 • stara się być tolerancyjny i szanować godność osobistą ludzi,
 • dopuszcza się 3 uwagi w zeszycie uwag.

 

 1. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
  • uchybia wymaganiom obowiązków szkolnych,
  • mało systematycznie i niepunktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,
  • wagaruje,
  • jest mało sumienny w nauce,
  • biernie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
  • nie rozwija swoich zainteresowań i uzdolnień ,
  • nie troszczy się o mienie szkoły,
  • ma więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych w turnusie i liczne spóźnienia,
  • nie bierze udziału w imprezach organizowanych przez szkołę i klasę,
  • jego kultura osobista budzi wiele zastrzeżeń,
  • popada w konflikty z nauczycielami, kolegami oraz innymi pracownikami szkoły,
  • nie dba o kulturę osobistą ani o higienę,
  • nie przestrzega zmiany obuwia,
  • ulega nałogom,
  • nie dba o zdrowie własne i innych.
  • ma ponad 5 uwag w zeszycie uwag oraz innych dokumentach szkolnych.

 

 1. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
  • uchybia wymaganiom obowiązków szkolnych,
  • dokonuje kradzieży, drastycznie narusza godność osobistą innej osoby,
  • stwarza zagrożenie dla siebie lub innych członków społeczności szkolno - wychowawczej,
  • pali papierosy, pije alkohol,
  • ucieka z lekcji, demoralizuje młodszych kolegów,
  • niszczy mienie Szkoły lub Szpitala Uzdrowiskowego,
  • arogancko się zachowuje, używa wulgaryzmów,
  • nie wykonuje poleceń kadry dydaktycznej i medycznej,
  • ma oceny niedostateczne wynikające z lekceważącego stosunku do nauki,
  • notorycznie opuszcza zajęcia szkolne, wychowawcze,
  • posiada bardzo liczne uwagi negatywne w zeszycie uwag,
  • otrzymał karę za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły
 2. Wychowawca klasy informuje uczniów o kryteriach i zasadach oceniania bezpośrednio po przyjeździe do Szpitala Uzdrowiskowego.
 3. Wychowawcy klas pod koniec turnusu wystawiają oceny z zachowania w porozumieniu z wychowawcami grup.

 §51

 1. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych.
 2. Ustalając ocenę z zachowania ucznia wychowawca klasy bierze pod uwagę:
  1. opinie innych nauczycieli,
  2. opinie Służby Zdrowia,
  3. opinie klasy na temat ocenianego ucznia,
  4. samoocenę ucznia.

 §52

 1. Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem duszpasterskim, czyli ideałem życia chrześcijańskiego.
 2. Elementy wchodzące w zakres oceny z religii to:
  • prezentowana wiedza,
  • umiejętność zastosowania podanych wiadomości w życiu,
  • zainteresowanie przedmiotem,
  • stosunek do przedmiotu,
  • pilność i systematyczność,
 3. Ocenianiu podlegają:
 • odpowiedzi ustne,
 • wypowiedzi pisemne – sprawdziany,
 • aktywność w katechezie,
 • zaangażowanie w przygotowanie oprawy liturgicznej,
 • prace plastyczne o treści religijnej,
 • postawa uwzględniająca wartości chrześcijańskie,
 • systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu.
 1. Zasady oceniania na lekcjach religii to:
  • obiektywność - zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania,
  • jawność - podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia,
  • instruktywność - wskazanie na występujące braki,
  • mobilizacja do dalszej pracy.
 2. Przy stawianiu ocen z religii uwzględnia się 6- stopniową skalę ocen
 3. Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:
 • nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę dodatkową, która pochodzi z różnych źródeł,
 • posiadaną wiedzę religijną łączy z postawą chrześcijańską,
 • wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej.
 1. Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
  • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy,
  • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
  • chętnie i regularnie uczestniczy w katechezie,
  • chętnie uczestniczy w życiu parafii (liturgia itp.),
  • zachowuje szacunek dla „świętych” przedmiotów, miejsc i znaków religijnych,
  • przejawia postawę apostolską, wyrażając na zewnątrz swoją wiarę.
 2. Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:
  • opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy religijnej,
  • dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości,
  • wykazuje postawę nie budzącą zastrzeżeń,
  • uzyskuje stałe dobre postępy podczas prowadzonych zajęć,
  • nie zaniedbuje uczestnictwa w katechezie do której stara się być przygotowany,
  • wykonuje zadania, które nie budzą zastrzeżeń np.: starannie prowadzone zeszyty.
 3. Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:
  • opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy,
  • dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego wiadomościach są luki,
  • nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem,
  • nieregularnie uczęszcza na katechezę,
  • wykonuje zadania budzące zastrzeżenia np.: niestaranne prowadzenie zeszytu.
 4. Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 • posiada niewystarczającą wiedzy religijnej,
 • proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety,
 • niechętnie bierze udział w katechezie,
 • ma lekceważący stosunek do przedmiotu.
 1. Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • ma poważne braki z zakresu podstawowej wiedzy religijnej,
 • wykazuje postawę sprzeczną z zasadami chrześcijańskimi.

 

ROZDZIAŁ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 §53

 

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

Rymanów Zdrój - Po zdrowie w Rymanowie

Rymanów Zdrój położony jest 4 km

na południe od miasta w dolinie Taboru

Czytaj więcej...

Media o nas

Drogi Gościu zapraszamy Ciebie do zobaczenia co o nas piszą media.

Czytaj więcej...

Od czego zacząć

Żeby zapisać się do naszej szkoły wystarczy tylko kilka minut. Zobacz jakie to proste!

Czytaj więcej...

Joomla templates by Joomlashine Projektowanie stron internetowych MISTEO.PL