Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

Dlaczego nasza szkoła ???

Niby zwykła szkoła,

lecz nie do końca...

Niezwykłe miejsce,

niezwykli ludzie,

specjalny program pobytu

sprawią,iż spotkacie się

z przygodą życia. 

Sprawdźcie nas już dziś ! 

ZNACZENIE SZKOŁY SANATORYJNEJ W ŻYCIU DZIECKA PRZEWLEKLE CHOREGO

 

Wraz z dynamicznym rozwojem lecznictwa w Rymanowie Zdroju swoją działalność rozpoczyna szkolnictwo specjalne, które od sześćdziesięciu lat było i jest nadal nieodłącznym elementem uzdrowiskowego lecznictwa dziecięcego. Ma ono bogatą historię i tradycję. Od siedmiu lat placówka nasza nosi nazwę Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju. Obejmuje nauczaniem i wychowaniem dzieci
i młodzież przyjeżdżające z całej Polski w wieku od 3 do16 lat.

Zespół Szkół Specjalnych tworzą:

- szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym (klasa „0”)

- gimnazjum

- zespół pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.

Obecnie placówka nasza mieści się w jednym budynku, to jest w szpitalu uzdrowiskowym nr IV „Zimowit”. Szkoła sanatoryjna ma wyodrębnione pomieszczenia, a w nich urządzone dla dzieci i młodzieży sale lekcyjne, klaso-pracownie przedmiotowe, pracownię informatyczną, bibliotekę oraz świetlice. Dysponuje zasobem pomocy dydaktycznych i sprzętu audiowizualnego. Formy organizacyjne nauki szkolnej są typowe - podział na klasy, zajęcia w określonym miejscu i czasie. Szkoła podstawowa i gimnazjum realizuje podstawę programową przewidzianą dla szkół i gimnazjów ogólnodostępnych. Specyfiką pracy dydaktycznej w naszej placówce jest konieczność ciągłego dostosowywania procesu nauczania do programów realizowanych przez dzieci i młodzież w swoich macierzystych szkołach. W związku
z tym wielu nauczycieli opracowało atrakcyjne programy autorskie, ułatwiające pracę z dziećmi przewlekle chorymi. Ze względu na charakter leczenia oparty na właściwościach klimatu, w miarę możliwości, zajęcia organizowane są na świeżym powietrzu oraz w leśnej klasie dydaktycznej - „zielone lekcje”. Duża różnorodność i atrakcyjność stosowanych przez nas metod i form jest jednym z czynników gwarantujących sukcesy medyczne i pedagogiczne osiągane przez dziecko w warunkach szpitala uzdrowiskowego. Tradycją placówki stały się cyklicznie organizowane, wynikające ze szkolnego kalendarza, imprezy
i uroczystości. Uczestnictwo w tych zajęciach, pozwala jednym dzieciom na prezentację własnych talentów, pomysłów, innym zaś, na pokonanie nieśmiałości, zahamowań, a wszystkim na wzrost poczucia własnej wartości i wiary w siebie. Organizujemy również spotkania z ciekawymi ludźmi - np. spotkanie autorskie z panią Bronisławą Betlej poetką, prozaikiem; z panem Stanisławem Marko podróżnikiem i mistrzem szachowym Polski. Mali i młodzi kuracjusze przyjeżdżający do Rymanowa Zdroju reprezentują różne środowiska społeczne, zróżnicowany poziom wiedzy, inne struktury potrzeb. Obarczeni są bagażem doświadczeń życiowych związanych z chorobą i jej następstwami. Negatywny wpływ na psychikę ma niewątpliwie rozłąka ze środowiskiem macierzystym (rodzicami, rodzeństwem, kolegami, koleżankami, czy ze swoimi „podopiecznymi - zwierzątkami). Dziecku, które znalazło się w nowej, trudnej dla niego sytuacji, (jaką jest pobyt w sanatorium), towarzyszy uczucie lęku utrudniające proces adaptacji. Wychowankowie, którzy przyjeżdżają do sanatorium przejawiają niekiedy niechęć do uczestnictwa w zajęciach szkolnych. Przejawy niechęci wynikają przede wszystkim z nielubienia szkoły w ogóle, zaległości spowodowanych nie tylko chorobą, strachem przed nieznajomymi, nowym nauczycielem, często kontaktem „twarzą w twarz”, cierpieniem fizycznym. Bardzo często przyczyna tkwi w rodzicach będących rodzicami nadopiekuńczymi.

Uczenie się dziecka w sytuacji choroby napotyka na pewne trudności spowodowane:

- częstymi absencjami w szkole, z czym wiążą się zaległości,

- choroba zmniejsza zdolność dziecka do wysiłku, jest ono fizycznie i umysłowo mniej wydolne,

- choroba jest stresem, co negatywnie wpływa na motywację do nauki i na spostrzeganie perspektyw na przyszłość,

- choroba może także wpłynąć na zdolności intelektualne dzieci,

- trudnościami obiektywnymi: nowe środowisko, otoczenie - pomieszczenia (sypialnie, szatnie, sale lekcyjne), płacz innych dzieci (najczęściej w klasach nauczania zintegrowanego, czy w „zerówce”), nowe obce twarz-kolegów i koleżanek w nowej klasie, samotność (spowodowana trudnościami w nawiązywaniu kontaktów), onieśmielenie.

Każde dziecko zarówno uczeń szkoły podstawowej, czy gimnazjum ma swoje prawa. Najważniejsze
z nich to prawo do nauki. Naprzeciw tym wszystkim potrzebom wychowanków wychodzą nauczyciele pracujący w szkole sanatoryjnej. Mają oni za zadanie dobrze poznać ucznia, jego stan zdrowia, poziom wiadomości, umiejętności w oparciu o opinię szkoły, badania psychologiczne, medyczne oraz własne obserwacje. Nauczyciel realizując cele musi dostosować się do wciąż zmieniającej się sytuacji zdrowotnej ucznia, jego wydolności wysiłkowej. Podejmuje swe działania zawsze z lekarzem uwzględniając jego zalecenia i wskazania odnośnie leczenia dziecka. Pod uwagę bierze również zainteresowania danego ucznia.

Nauczyciel pracujący w szkole sanatoryjnej:

- dba o harmonijny i jak najmniej zaburzony rozwój osobisty dziecka,

- współtworzy atmosferę przyjaźni i bezpieczeństwa,

- współtworzy atmosferę zrozumienia w relacjach zarówno między uczniami, jak i uczniami, a nauczycielami, uczniem i personelem pracującym w sanatorium,

- stwarza najlepsze warunki do prawidłowej adaptacji dziecka w zakładzie leczniczym,

- przyczynia się do utrzymywania kontaktów z rodziną i szkołą macierzystą,

- zawsze znajduje czas na wysłuchanie dziecięcych problemów i pomaga w ich rozwiązywaniu,

- stawia zadania na miarę możliwości wychowanka zarówno fizycznych i intelektualnych.

Podsumowując warto zadać sobie pytania: Po co jest szkoła sanatoryjna? Jaka ona jest? Jakie zadania spełnia wobec dziecka przewlekle chorego?

Zadania szkoły sanatoryjnej:

- jest przyjazna dla uczniów,

- pomaga choremu dziecku w przezwyciężaniu trudności spowodowanych przewlekłą chorobą,
zaburzoną sprawnością psychofizyczną oraz skutkami rozłąki ze środowiskiem rodzinnym,

- wspomaga proces leczenia poprzez ułatwianie im adaptacji do nowego środowiska, którym jest sa-natorium,

- zapewnia przewlekle chorym dzieciom ciągłość nauki szkolnej, opiekę i wychowanie,

- pozwala odnosić sukcesy (nie zawsze możliwe do osiągnięcia w szkołach macierzystych,

- umożliwia rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów wychowanków,

- stwarza atmosferę życzliwości i bezpieczeństwa,

- realizuje program nauczania właściwy dla szkoły macierzystej ucznia.,szczególnie ważne jest dostosowanie wymagań programowych do wysiłkowych, psychofizycznych możliwości ucznia, a poprzez prowadzenie działań rewalidacyjnych przyśpieszenie procesu leczenia i rehabilitacji dziecka,

- jest łącznikiem między życiem sanatoryjnym, a szkołą macierzystą ucznia (rozmowy telefoniczne, zaświadczenia z ocenami z poszczególnych przedmiotów, ocena z zachowania).

W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju wchodzi Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych, zorganizowany w ramach szkoły podstawowej i gimnazjum. Zespół pozalekcyjnych zajęć wychowawczych tworzy wykwalifikowana kadra wychowawców, którzy opieką, wychowaniem
i rewalidacją obejmują dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, w wieku od 3 do 16 lat. Pracę wychowawców koordynuje wicedyrektor wychowania. Zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - rewalidacyjne prowadzone są w dni nauki szkolnej po zajęciach lekcyjnych oraz w dni wolne od nauki szkolnej - (soboty, niedziele, święta, ferie zimowe, ferie letnie).

 

Dzieci i młodzież przebywająca na leczeniu sanatoryjnym, korzysta z 27 dniowych pobytów turnusowych. Każda grupa wychowawcza ma dwóch stałych wychowawców, co pozwala na wszechstronne poznanie wychowanków i wzmaganie kompleksowych wpływów wychowawczych.

Cele pracy opiekuńczo - wychowawczej:

 

· tworzenie optymalnych warunków do adaptacji i integracji wychowanków w środowisku sanatoryjnym, prawidłowego przebiegu procesu leczenia, wychowania i samowychowania oraz współudziału w życiu społeczności dziecięcej;

 

· pomoc dziecku choremu w przezwyciężaniu trudności spowodowanych chorobą, zaburzoną sprawnością psychofizyczną oraz skutkami rozłąki ze środowiskiem macierzystym(rodzina, szkoła);

· zaspokajanie potrzeb wynikających z rozwoju osobowości wychowanka; kształtowanie prawidłowego obrazu choroby i swojej osoby;

· kształtowanie właściwego stosunku do swojej przyszłości i życia w społeczeństwie

· indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych poprzez kształtowanie poczucia wartości, okazji do sukcesu i radości z pogodnego dzieciństwa;

· pomaganie w kontynuacji nauki szkolnej.

Cele pracy nauczyciela - wychowawcy w zespole pozalekcyjnych zajęć wychowawczych:

terapeutyczno - rewalidacyjny, czyli harmonizowanie czynności nerwowo - psychicznych dziecka na właściwym poziomie wydolności wysiłkowej, wzmaganie jego sił do walki z chorobą i jej skutkami,

dydaktyczno - wychowawczy zmierza do kształtowania optymalnej osobowości wychowanka

profilaktyczny polega na przeciwstawianiu się powstawaniu zaburzeń w rozwoju chorego dziecka i jego środowiska oraz na działaniach zmierzających do zapobiegania niekorzystnym wpływom choroby lub niepełnosprawności.

Funkcje wychowawcy w zespole pozalekcyjnych zajęć wychowawczych:

opiekuńcza: pomaga w adaptacji i integracji wychowanka do warunków szkoły sanatoryjnej,

wychowawcza: wpływa na wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanka,

terapeutyczno - rewalidacyjna: organizuje zajęcia dostosowane do stopnia i rodzaju schorzenia, poziomu wydolności wysiłkowej, wieku, płci, zainteresowań i zdolności.

Wychowawcy pracują w oparciu o:

· Program wychowawczy szkoły

· Plan pracy opiekuńczo - wychowawczej zespołu pozalekcyjnych zajęć

· Regulamin szkoły sanatoryjnej

· Procedury postępowania nauczycieli i wychowawców w ZSS w Rymanowie Zdroju

· w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży, przestępczością i demoralizacją oraz narkomanią, alkoholizmem i prostytucją

· Kalendarz Imprez i Uroczystości Szkolnych

· Szkolny Program Profilaktyki"Sobą być - zdrowo i bezpiecznie żyć”

· Programy autorskie

Terapia pedagogiczna prowadzona jest w 5 zakresach:

 

· adaptacja i integracja - zbieranie informacji o wychowanku i jego stanie psychofizycznym, poznanie środowiska sanatoryjnego, zapobieganie trudnościom przystosowawczym,

· wychowanie prozdrowotne - kształtowanie świadomej odpowiedzialności za zdrowie
i bezpieczeństwo swoje i innych, wspomaganie leczenia poprzez spacery klimatyczne,
gry i zabawy na powietrzu dostosowane do pory roku, zajęcia terapeutyczne prowadzone na łonie przyrody i/lub w świetlicy oraz wynikające z programów edukacyjnych,

· wychowanie prospołeczne i twórcza aktywność - organizowanie grupy jako małej struktury społecznej oraz samorządności dziecięcej - nauka zasad demokracji, kształtowanie postaw prospołecznych, angażowanie wychowanków do organizowania zabaw, imprez i różnorodnych konkursów, zajęcia wyzwalające aktywność twórczą dbałość o ład i estetykę otoczenia, dekoracja klas i świetlic, troska
o sprzęt audiowizualny, sprzęt sportowy, pomoce naukowe, wyposażenie sal, aktywny udział
w organizowaniu imprez i uroczystości wynikających z Kalendarza Imprez i Uroczystości Szkolnych, rozwijanie zainteresowań twórczych i hobbystycznych, uczestnictwo w kulturze,

· wychowanie proekologiczne - wykorzystanie walorów turystycznych, krajobrazowych, ekologicznych Rymanowa Zdroju i okolic (historia Rymanowa Zdroju, ścieżki historyczno - przyrodnicze, wycieczki piesze i autokarowe) kształtowanie postaw proekologicznych w aktywnym kontakcie z przyrodą,

· readaptacja - przygotowanie wychowanków do powrotu do środowiska macierzystego (rodzina, szkoła), udzielanie informacji i wskazówek rodzicom (opiekunom prawnym) wychowanków do dalszej pracy.

W naszej szkole wychowawcy prowadzą następujące formy zajęć pozalekcyjnych:

1. Zajęcia adaptacyjno -.integracyjne oraz readaptacyjne (przygotowanie do powrotu
w środowisko macierzyste (rodzina, szkoła):gry i zabaw adaptacyjno - integracyjne, zajęcia relaksacyjne mające na celu pokonywanie trudności, niwelowanie stresu, adaptację dzieci do warunków sanatoryjnych.

2. Zajęcia rekreacyjno - sportowe: mini spartakiady, marsze, marszobiegi z pokonywaniem naturalnych przeszkód terenowych, zabawy typu harcerskiego.

3. Spacery, gry i zabawy na świeżym powietrzu: bliższe i dalsze spacery tematyczne po Rymanowie Zdroju i okolicy połączone z poznawaniem fauny i flory, czynny wypoczynek na powietrzu z wykorzystaniem placów zabaw, ścieżki zdrowia oraz ścieżek historyczno - przyrodniczych i rowerowych.

4. Małe formy turystyki pieszej i wycieczki krajoznawcze: zdobywanie okolicznych szczytów, piesze
i autokarowe wycieczki turystyczno - krajoznawcze i rekreacyjne, poznawanie zabytków w terenie, wycieczki do lasu i innych środowisk przyrodniczych.

5. Zajęcia rozwijające samorządność dziecięcą: demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego, włączanie SU do organizacji imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, aktywnej i twórczej pracy w sekcjach samorządowych, pomoc koleżeńska.

6. Gry i zabawy świetlicowe: zajęcia ruchowe dostosowane do wydolności wysiłkowej dzieci i młodzieży, gry towarzyskie i różnorodne konkursy, turnieje, quizy, gry dydaktyczne - planszowe, stolikowe

7. Zajęcia czytelnicze: biblioterapia, konkursy czytelnicze i recytatorskie, zapoznanie z historią powstania i rozwoju Rymanowa Zdroju (różne źródła informacji), wieczory poezji.

8. Zajęcia plastyczno - techniczne: konkursy plastyczne, plenery malarskie, przygotowanie elementów do aktualizacji dekoracji klas i świetlic, prowadzenie albumów, kronik, gazetek szkolnych, galeria prac dziecięcych.

9. Zajęcia wokalno - muzyczne: zabawy ruchowe połączone z tańcem i muzyką, tańce integracyjne, towarzyskie dyskotekowe, konkursy piosenki.

10. Małe formy teatralne: programy artystyczne wynikające z Kalendarza Imprez i Uroczystości Szkolnych, próby pisania prostych scenariuszy teatralnych, artykułów, konkursy żywego słowa, przedstawienia okolicznościowe.

11. Odrabianie lekcji: pomoc dzieciom słabszym w wyrównywaniu zaległości szkolnych praca w grupach, koordynacja nauki własnej, praca z uczniem zdolnym.

Nasi wychowankowie uczestniczą w imprezach i uroczystościach szkolnych

Dzieci i młodzież przebywająca na leczeniu sanatoryjnym włączana jest do organizacji imprez i uroczystości wynikających z Kalendarza imprez i uroczystości szkolnych: np."Dzień Edukacji Narodowej”",Dzień Niepodległości”",Wierszyk po choinkę,”",Bal karnawałowy”",Rytm, muzyka, taniec”",Przegląd Teatrów i Kabaretów Dziecięcych”",Dzień Dziecka”",Festiwal Piosenki Turystycznej”",Pożegnanie wakacji” i inne.

Spotkania z ciekawymi ludźmi

Wychowawcy chcąc uprzyjemnić pobyt dzieciom i młodzieży w sanatorium organizują spotkania
z ciekawymi ludźmi. Wychowankowie brali udział w zajęciach z zakresu edukacji regionalnej pt." Snycerstwo - (rzeźba w drewnie) dawniej i dziś” z artystą - rzeźbiarzem - panem Krzysztofem Śliwką. Rzeźbiarz opowiedział o swojej pracy, pokazał pracownię, narzędzia pracy oraz gotowe rzeźby; malarzami - panem Marianem Zubem i Wktorem Dżochowskim - (praca malarza), leśniczym - panem Krzysztofem Bieleckim - (poznanie fauny i flory Beskidu Niskiego), podróżnikiem - rowerzystą - panem Tomaszem Świątkiem, obieżyświatem, który zwiedził najdalsze zakątki naszej kuli ziemskiej prezenterem radia"Parada” - Krzysztofem Grzegorzewskim z Łodzi (byłym wychowankiem sanatorium"Gozdawa”",Zimowit”), policjantem i innymi.

 

Prace naszych wychowanków

 

Dzieci i młodzież na zajęciach wychowawczych rozwijają indywidualne zdolności i zainteresowania. Tworzą własne scenariusze sztuk teatralnych, redagują gazetkę sanatoryjną"Co nieco”, w której poruszają nurtujące ich problemy, piszą o ciekawych wydarzenia z życia szkoły sanatoryjnej i ze świata.Uczestniczą w różnych konkursach np.: plastycznych -"Jesienne klimaty”",Bajkowy bohater”",Rymanów Zdrój w oczach dziecka”, literackich - piszą wiersze o tematyce mikołajkowo - świątecznej, które zebrane są i opublikowane w postaci tomików „Wierszy pod Choinkę”, a także muzycznych -"Idol”",Karaoke”",Odkrywamy talenty”. Wychowawcy wykorzystują najnowsze techniki i technologie. Przygotowują zajęcia ciekawe, atrakcyjne. Stosują metody aktywizujące: pedagogikę zabawy, burzę mózgów, siatki skojarzeniowe itp. Wykorzystują pomoce dydaktyczne otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także tworzą własne pomoce do zajęć - np."Łamigłówki mądrej główki” - wiosna, lato, jesień, zima. W 2004 roku z inicjatywy grupy wychowawców powstał"Szkolny Klub Origami"Fantazja” przy Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju. Celem Klubu jest propagowanie techniki origami, sztuki składania papieru wśród dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych. Wychowankowie wykonują ciekawe prace plastyczne, elementy dekoracyjne do klas i świetlic na każdą porę roku.

 

Nasze przedsięwzięcia

Akcje charytatywne -"Kilo Grosza” organizowana w ramach akcji ogólnopolskiej"Góra Grosza” przez Towarzystwo"Nasz Dom” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej - (zbiórka monet groszowych) Celem akcji było uświadomienie dzieciom i młodzieży, że nawet drobne grosze zebrane przez miliony dzieci i młodzież mogą stanowić wielką wartość dla drugiego człowieka, odmienić smutny los samotnych dzieci, stanowić pomoc dla dzieci z domów dziecka, "Pomóż i Ty” organizowana na rzecz dzieci niepełnosprawnych - zakup cegiełek w postaci kalendarzyków, wykorzystanych jako pomoce dydaktyczne, zakładki do książek z bardzo interesującymi, zabawnymi obrazkami na odwrocie

· Akcje szkolne -"Stop - narkotykom w szkole!”- zapobieganie uzależnieniom w szkole, kształtowanie właściwych postaw i zachowań dzieci i młodzieży w sytuacjach ryzykownych

· „Czerwone światło - stop dla agresji!”- zapobieganie zjawiskom agresji i przemocy w szkole

· Zajęcia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci z klas I-III - nauka prawidłowego oddechu, pomoc poszkodowanym, numery alarmowe

· Kampania społeczna"Zachowaj Trzeźwy Umysł” -" Mini olimpiada sportowa” -promowanie zdrowego stylu życia, zdrowa rywalizacja

· Kampania społeczna" Szkoła bez przemocy”: - gra dydaktyczna"Szkoła bez przemocy” - budowanie społeczności sanatoryjnej bez przemocy i agresji

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem:

· Pismo nauczycieli i wychowawców" Dziecko w Sanatorium” ZSS. Rymanów Zdrój

· Materiały szkoleniowe z Konferencji z dnia 10.10.2008r. ZSS. Rymanów Zdrój

· Miesięcznik Oświatowy"Ergo” PCEN w Rzeszowie Oddział w Krośnie

· Pismo Pedagogów Polskiego Centrum Origami -"Origami w terapii i edukacji” 2/2005

· Materiały metodyczne - autorskie. Wydawnictwo PCEN. Krosno

· Miesięcznik Informacyjny z Gminy Rymanów" Nasz Rymanów”

· Magazyn Gazeta codzienna"Nowiny”

· Strony internetowe

Uczestniczymy w formach doskonalenia:

 

zewnętrznego (studia podyplomowe, kursy, konferencje) oraz wewnętrznego.

 

W ramach Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli w naszej szkole działają cztery zespoły samokształceniowe:

 

Zespół Samokształceniowy nauczycieli przedszkola i nauczania zintegrowanego

 

Zespół Samokształceniowy nauczycieli humanistów

 

Zespół Samokształceniowy nauczycieli matematyczno - przyrodniczy

 

Zespół Samokształceniowy nauczycieli pozalekcyjnych zajęć wychowawczych

 

Spotkaniach szkoleniowe Zespołu stanowią płaszczyznę wymiany doświadczeń, spostrzeżeń

 

i wniosków w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych.

 

Wychowawcy uczestniczyli w różnego rodzaju warsztatach metodycznych:

 

"Techniki teatralne w pracy dydaktyczno - wychowawczej”- część I, II, III, dwie edycje",Origami
w terapii i edukacji”",Tańce integracyjne w pracy z grupą”",Choreoterapia”",Komunikacja interpersonalna”"Przemocy stop!”, kurs pierwszej pomocy oraz w warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez koleżanki i kolegów naszego Zespołu. Były to:" Zgadnij, jaka to bajka?”",Wiosenne kwiaty z bibuły”",Ozdoby Bożonarodzeniowe”",Kartki świąteczne”",Wielkanocna plastyka obrzędowa - baranki, pisanki, koguciki” itp.

 

Prowadzili również zajęcia otwarte np."Podaruj sobie bilet do Muzycznej Krainy”",Elementy komunikacji i procesu grupowego” i inne. Uczestniczyli w wycieczkach szkoleniowych do Ośrodka Edukacyjnego w Magurskim Parku Narodowym w Krempnej, poznawali faunę i florę Podkarpacia, zwiedzali zabytki, muzea, cerkwie, spotykali się z ciekawymi ludźmi.

 

 

Współpracujemy z instytucjami i środowiskiem lokalnym

 

Uzdrowisko Rymanów S.A: prezentacje artystyczne wychowanków w sanatoriach"Maria”",Teresa”",Eskulap” z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, kolędowanie
Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie: promowanie szkoły w środowisku lokalnym imprezy plenerowe - Festiwal Piosenki Turystycznej”",Od źródełka do źródełka”, wystawy prac dziecięcych -"Zima, święta, mikołaj”",Anioły, aniołki”.
Udział uczniów z niżej wymienionych szkół w akcji szkolnej"Czerwone światło - stop dla agresji!” - (konkurs plastyczny, konkurs literacki)
Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej
Zespół Szkół Publicznych w Króliku Polskim
Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie Filia w Rymanowie Zdroju
Państwowy Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju
Państwowe Przedszkole w Rymanowie Zdroju - dział dzieci w programie artystycznym z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie Zdroju: oprawa liturgiczna mszy św. dla dzieci sanatoryjnych
Nadleśnictwo Rymanów - spotkanie z leśniczym
Ochotnicza Straż Pożarna w Rymanowie: spotkanie ze strażakiem
Poczta Polska w Rymanowie i Rymanowie Zdroju - praca pocztowców
Dom Dziecka w Krośnie: spotkanie z Mikołajem, podarunki na Święta Bożego Narodzenia
i Wielkanoc, Dzień Dziecka
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie: warsztaty metodyczne
Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy
w Krośnie: warsztaty metodyczne
Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle: warsztaty metodyczne
Dom Kultury w Ustrzykach Dolnych: warsztaty metodyczne
Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miejscu Piastowym: zajęcia warsztatowe dla nauczycieli - wychowawców oraz dzieci i młodzieży z zakresu integracji, profilaktyki
Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie: udostępnianie zbiorów bibliotecznych
Biblioteka Pedagogiczna w Krośnie: specjalistyczna literatura, filmy i płyty CD
Komenda Miejska Policji w Krośnie: spotkanie z policjantem
Komisariat Policji w Rymanowie: rozwiązywanie problemów wychowawczych, interwencje
w przypadkach kradzieży
Polski Czerwony Krzyż w Krośnie: praca w Klubie"Wiewiórka”- promowanie postaw prozdrowotnych, zdrowego stylu życia
Polskie Centrum Origami w Poznaniu: warsztaty metodyczne, praca w Szkolnym Klubie Origami"Fantazja” - propagowanie sztuki orgiami - składania papieru
Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Rymanowie: wykonanie pomocy dydaktycznych
Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Krośnie: ognisko integracyjne
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Krośnie: warsztaty metodyczne
Delikatesy Centrum w Rymanowie Zdroju: sponsoring upominków i słodyczy
Ośrodek Edukacyjny w Magurskim Parku Narodowym w Krempnej: zajęcia edukacyjne, wystawy czasowe i stałe
Usługi transportowe na terenie powiatu krośnieńskiego krośnieńskiej -Rymanów Zdrój, Rymanów, Iwonicz, Krosno, Lubatowa - organizacja wycieczek autokarowych po ziemi krośnieńskiej
Zakład Usług Poligraficznych w Rymanowie: kserokopie materiałów dydaktycznych, zaproszenia, dyplomy, wydruki, laminowanie, porady specjalistyczne
I inne.

Dziecko przewlekle chore przebywające w szkole sanatoryjne, wymaga specjalistycznego leczenia, jak również profesjonalnej opieki i pomocy. Taką formą pomocy i opieki są pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. Umiejętnie zaplanowane i przeprowadzone pozwalają odwrócić choć na chwilę uwagę chorego od przykrych myśli związanych z chorobą, poczuciem osamotnienia i tęsknoty za domem rodzinnym. Zajęcia pozalekcyjne przyczyniają się do rozwoju cech: wytrwałości, cierpliwości, odwagi, śmiałości, pozwalają rozwijać i kształtować własne zainteresowania i zdolności.Wyzwalają radość, usuwają uczucie osamotnienia, lęku, przygnębienia, negatywnych emocji towarzyszących dziecku przewlekle choremu.

Szkoła sanatoryjna - poza funkcjami leczniczymi - spełnia również rolę organizatora nauki szkolnej, organizuje zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia te mają wypełnić czas dziecka chorego, przynieść odprężenie, zaspokoić potrzebę aktywności, zwłaszcza przez organizowanie gier i zabaw.

Zajęcia pozalekcyjne przynoszą wypoczynek i rozrywkę, kształcą i doskonalą, dają okazję do społecznego działania, a równocześnie uczą samodzielnego gospodarowania czasem wolnym pozostającym po wypełnieniu obowiązków związanych z leczeniem i zajęciami szkolnymi.

 

 

 

 

Motto:

"Radość i pogoda potrzebne są w wychowaniu jak słońce”

- te słowa Marii Grzegorzewskiej przyświecają pracy

nauczycieli - wychowawców szkoły sanatoryjnej w Rymanowie Zdroju

 

 

 

 

Literatura:

 

Bar R, Glesmer E (red.).: Wspomaganie psychospołecznego rozwoju dzieci przewlekle chorych VI Konferencja Szkół Szpitalnych Rzeszów, 22 kwietnia 2002r. Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Rzeszów 2002

 

Biela J.: Jak wspomagamy psychospołeczny rozwój dziecka przewlekle chorego w szkole sanatoryjnej

 

Grażyna Musiał, Izabela Marszałek

Rymanów Zdrój - Po zdrowie w Rymanowie

Rymanów Zdrój położony jest 4 km

na południe od miasta w dolinie Taboru

Czytaj więcej...

Media o nas

Drogi Gościu zapraszamy Ciebie do zobaczenia co o nas piszą media.

Czytaj więcej...

Od czego zacząć

Żeby zapisać się do naszej szkoły wystarczy tylko kilka minut. Zobacz jakie to proste!

Czytaj więcej...

Joomla templates by Joomlashine Projektowanie stron internetowych MISTEO.PL